Соціологія: 100 питань – 100 відповідей

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Інкос | Кількість сторінок: 352

Дивись також:

ГЕОПОЛИТИКА

понятие, характеризующее теорию и практику международ­ных отношений, основанных на взаимоувязывании географических, геос­тратегических, социально-политических, военных, демографических, ...

РЕЖИМ ПОЛІТИЧНИЙ

(франц. regime - управління) - сукупність методів, засобів і способів, із допомогою яких владні органи ...

БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА

сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які забезпечують стабільний розвиток суспільства, захист кордонів від внутрішніх і ...

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

(від грец. systema - складене з частин) - сукупність державних і недержавних соціально-політичних інститутів, які ...

ЗАХИЩЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

(social security/safety) -сукупність юридичних і соціальних гарантій, що забезпечують кожному індивіду реалізацію його прав (права ...

Як Огюст Конт визначав предмет, структуру та можливості нової науки — соціології?

Соціологія як самостійна наука виникла в першій половині XIX століття. Це було викликано не появою нового об'єкта дослідження, а тим, що в інших суспільних науках виникли проблеми, які неможливо було вирішити традиційними способами в рамках існуючої системи знань. Соціологічне бачення світу, або соціологічний стиль мислення, передбачають погляд на суспільство як системне ціле.

Елементи такого підходу складалися поступово, в рамках соціальної філософії і філософії історії, а також у міру розвитку емпіричних соціальних досліджень і диференціації суспільних і гуманітарних наук.

Соціальна свідомість в XIX столітті виступає з масою нових ідей і проблем. Наука поступово підходить до розуміння специфіки суспільства як особливого предмета і об'єкта пізнання.

Саме поняття "соціологія" було введено в 30-х роках XIX століття французьким філософом Огюстом Контом (1798—1857). Соціологія розглядалася їм як наука, близька до природознавства. О. Конт не тільки вводить новий термін, але і розробляє систему соціологічного знання, позначає предмет, структуру, способи пізнання і можливості нової науки. Він вважав, що саме соціологія здатна по і хаосу, в якому знаходяться цивілізовані країни, але це повинна бути позитивна наука, заснована на достовірних дослідницьких даних.

Огюст Конт розробив класифікацію наук, розташовуючи їх відповідно до історії їхнього виникнення, розвитку і залежності однієї від іншої, зростання складності їхнього предмета і явищ, які вони досліджують. Це — математика, астрономія, фізика, хімія, біологія, соціальна фізика (пізніше в 47 лекції "Курсу позитивної філософії" він називає її соціологією). В основу побудови соціології Конт поклав ідею "соціальної системи", тобто визнання факту існування суспільства як організму, в якому окремі елементи виконують певні функції.

В системі соціології він виділяє два розділи: соціальну статику і соціальну динаміку. Конт прагне показати, що необхідно вивчати не окремі соціальні явища, а їхній взаємозв'язок і взаємодію. Отже, соціологія, на його думку, повинна досліджувати соціальне життя у всіх формах вияву і взаємодії різних елементів.

Найстабільнішим елементом соціального організму Конт вважає сім /о. Аналогом сімейних відносин в більш широкому соціальному плані є кооперація, заснована на розподілі праці. Проте, економічні зв'язки не забезпечують стабільності суспільства, оскільки людина, на думку Конта, агресивна і егоїстична за своєю природою. Тому ці зв'язки повинні бути доповнені політичним примусом. Органом соціальної солідарності і гарантом громадського порядку Конт вважає державу, сильну політичну владу. Функцію регуляторів соціальної поведінки виконують також релігія і церква, які забезпечують єдність вірувань і відчуттів. Контом також були сформульовані основні принципи соціологічного методу. На його думку, до них відносяться спостереження, експеримент, порівняння та історичний аналіз.

Огюст Конт вперше обґрунтував необхідність наукового підходу до вивчення суспільства і можливість пізнання законів його розвитку. Він визначив соціологію як особливу науку про суспільство, об'єктивність і універсальність якої забезпечують емпіричні дослідження.

Кажучи про значення соціологічної системи Конта, необхідно відзначити, що його принципи і орієнтири були закладені в основу численних напрямів і шкіл західної соціології XIX століття.