Філософія: Навч. посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 216

Передмова

У посібнику, який є продовженням виданого 2002 року "Вступу до філософії", розглянено основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією та проблемами філософії.

Філософія завжди відігравала важливу роль у житті людини, визначенні її статусу, формуванні світо¬гляду, виробленні життєвої стратегії. Значення філософії значно збільшилося у XX столітті, яке не має собі рівних за маснітабами й ґрунтовністю перетворень. Ця наука відіграватиме ще більшу роль у XXI столітті, яке й далі роздирають глобальні проблеми. В їх осмисленні й вирішенні філософії належить першорядне місце. Тому XXI століття стане століттям філософії.
Розвиваючись стрімкими темпами, суспільство сьогодні час¬то змінює уклад свого життя. Ці зміни зачіпають усі сфери жит¬тя та діяльності як суспільства, так і кожної людини зокрема. І хоч би якими різними були інтереси та цілі людей, на перше місце все ж має вийти те, що об'єднує їх (спільна доля, загаль¬нолюдські цінності та ідеали). Все це має бути добре осмислене й зайняти чільне місце, стати керівництвом до дії при плану¬ванні майбутнього. Кожен повинен зробити свій внесок у розв'я¬зання сучасних глобальних проблем. Для цього необхідно вияв¬ляти, розвивати й реалізовувати свої здібності.

Процес становлення й розвитку нашої держави потребує під¬готовки висококваліфікованих фахівців, які в будь-якій сфері життя могли б виявити неабиякі знання, здібності, таланти. Тому кожному з нас необхідно розумно ставитися до розв'язан¬ня нагальних проблем, керуватися виваженими, конкретними й обґрунтованими рішеннями, вміти терпимо ставитися до позиції іншого.

Проте потрібно знати, що здатність до ефективного раціо¬нального мислення не з'являється сама собою. Для цього необ¬хідна велика й копітка робота з освоєння знань, які нагромади¬ло людство, і насамперед досягнень філософської культури. Без їх освоєння особа користуватиметься лише буденним мислен¬ням, уявленнями, які не проникають у суть речей, а охоплю¬ють їх лише поверхово. Такий спосіб мислення не дасть їй змоги правильно сформувати свої життєві позиції, ідеали, цінності. Шлях до розумного мислення лежить лише через опанування філософії, яка допомагає сягнути глибин людського буття з його складністю й суперечностями. Філософія передбачає й кри¬тичне ставлення до дійсності, і насамперед до того, що віджи¬ває. Ця наука займається пошуком нового в самій реальності, її суперечностях, напрямах та способах розвитку. Вона спрямовує свій пошук у русло перетворення реальності, практики, яка є за¬собом розв'язання філософських проблем і виявом могутності людського розуму.

Автори посібника поставили перед собою мету допомогти тим, хто вивчає філософію, в доступній формі сформувати уяв¬лення про її проблематику, засоби й методи, поняття й кате-горії, що допомогло б самостійно орієнтуватися в проблемах су¬часності.

Автори не дають готових істин, а показують різні підходи до вирішення тих чи інших питань і запрошують читача до участі в їх розв'язанні. Вони виходять з того, що, беручи в цьому участь, читач сам навчиться розумно мислити. Саме то¬му зроблено спробу формувати філософське (розумне) мислен¬ня — уміння оперувати поняттями, висувати й обґрунтовувати нові думки, критикувати хибні судження, відділяти суттєве від другорядного, розкривати взаємозв'язки між явищами, ви¬являти й аналізувати протиріччя, бачити все в постійній зміні та розвитку.

У вирішенні цих питань ставиться акцент на:

• науковості й об'єктивності, усуненні зайвих ідеологічних моментів;
• відкритості до світової філософської думки, відмови від духу конфронтації, заміні його духом діалогу, осмисленні й засвоєнні найкращого, що міститься в цій думці;

4

• посиленні проблемного характеру навчання, вдосконаленні логічної структури курсу;
• стимулюванні самостійного мислення студентів; відмові від нав'язування якихось "істин в останній інстанції".

Все це дасть змогу зробити належний аналіз тих змін, які відбуваються в нашому суспільстві й світі загалом.
У другій частині навчального посібника розглядаються ос¬новні проблеми власне філософії — проблеми буття та його різ¬новиди; проблеми розвитку природи, людини, її свідомості; мож-ливості, форми і методи пізнання світу.
У посібнику наскрізною є думка про те, що жодна з філо¬софських концепцій, у тому числі й марксистська, не може претендувати на абсолютну істину. Філософський монізм і мо¬нополізм тут не збігаються. Основою, яка може об'єднати всі напрями в філософії, можуть бути лише загальнолюдські цін¬ності. Саме вони визначають, наскільки та чи інша філософсь¬ка система, школа відповідають насущним проблемам сучасності.

Наголошується, що філософія — це особлива галузь знань, її особливий статус проявляється в своєрідному стилі. Вона впливає не лише на інтелект, а й на емоції людини, на весь спектр її духовних здібностей, має свої способи обґрунтування й доказовості.

Для того щоб осягнути філософські проблеми, студентам потрібно опанувати необхідні першоджерела, систематично готуватись до семінарських занять, дискусій тощо.