Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Дивись також:

БАРДТ

Бардт (Bahrdt) Ханс Пауль (03.12.1918, Дрезден) -западно-германский социолог. В 1952 г. закончил Геттингенский университет, с ...

БЕНТАМ

Бентам (Bentham) Иеремия (15.02.1748, Лондон-06.06.1832, там же) - английский правовед и моралист, теоретический основоположник утилитаризма, ...

БЕРДЖЕСС

Берджесс (Burgess) Эрнст (16.05. 1886, Тилбери, Онтарио, Канада - 27. 12.1966, Чикаго), американский социолог, один ...

БЕРНАРД

Бернард (Bernard) Лютер Ли (29.10.1881, графство Рассел, Кентукки, США,-23.01.1951, Стейт-Колледж, Пенсильвания) - американский социолог и ...

БАРНЗ

Барнз (Barnes) Гарри (Хэрри) Элмер (15.06.1889, Нью-Йорк - 1968) - американский социолог, историк культуры, публицист. ...

Розділ 2. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Запитання та навчальні завдання

1. У чому полягає важливість та необхідність вивчення історії політичних вчень?

2. Назвіть джерела політичної думки Стародавнього Сходу та розкрийте їх зміст.

3. Дайте характеристику політичних вчень Конфуція.

4. Політичні погляди Платона та Арістотеля.

5. Політичні вчення Марка Тулія Цицерона.

6. Дайте характеристику політичних вчень Середньовіччя.

7. Політична доктрина Нікколо Макіавеллі.

8. У чому полягає відмінність теорій ідеальної держави Платона та Конфуція?

9. Обґрунтуйте актуальність політичних ідей Арістотеля у наші дії.

10. Чому політичні ідеї Нікколо Макіавелі вважаються неоднозначними?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. История политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - М., 1999.

2. Себайн Джордж Г., Торсен Томас Л. Історія політичної думки: Пер. з англ.-К., 1997.

3. Хрестоматия по истории Древнего Востока в 2-х ч. - М., 1980.

4. Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. - М., 1972.

5. Аристотель. Политика // Соч. в 4-х т. - М., 1983. - Т. 4.

6. Платон. Государство. Законы // Соч. в 4-х т. - М., 1990. - Т. 3, 4.

7. Цицерон Марк Туллий. О государстве. О законах. - М., 1994.

8. Чечуров И. С. Политическая идеология Средневековья. – М., 1990.

9. Макиавелли Н. Избранные произведения. - М., 1982.

10.Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.

11.Гоббс Т. Соч. в 2-х т. - М., 1991.

12.Бэкон Ф. Избр. произв. В 2-х т. - М., 1972.

13.Гроций Г. О праве войны и мира. - М., 1957.

14.Спиноза Б. Собр. соч. в 2-х т. - М., 1957.

15.Локк Дж. Сочинения в 3-х т. - М., 1985.

16.Монтескье Ш. Избр. произв. - М., 1955.

17.Руссо Ж. - Ж. Трактаты. - М., 1969.

18.Кант И. Соч. в 6-ти т. - М., 1965.

19.Гегель Т. Политические произведения. - М., 1978.