Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

ВИСНОВКИ

1. Сучасна політологічна думка має витоки у більш ніж 2500 літньому розвитку, починаючи з протополітичних ідей щодо політики, держави, влади до сформованих цілісних концепцій пояснення публічної політики на наукових засадах XXI століття.

2. У кожному історичному періоді політичне правління пов'язувалось З впливом на її перебіг політичної боротьби різних соціальних сил, політичних ідей та інститутів.

3. Політичні концепції та окремі ідеї органічно поєднувались з роздумами про могутність держави та можливість досягнення політичної мети насильницькими засовами. Соціальне насильство розглядалась як потужний засіб досягнення політичної мети.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Як розуміти поняття "протополітичні погляди"?

2. У чому політичний зміст теологічної парадигми політичного мислення?

3. Розкрийте погляди Платона на державу, систему влади, війну і мир.

4. Розкрийте вимоги до володаря, до зміцнення держави Н. Макіавеллі.

5. У чому смисл теорії суспільного договору Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббса, Дж. Локка?

6. Розкрийте основні концептуальні положення теорії еліт Г. Моска та В. Парето та можливості їх використання у сфері керівництва.

7. Який зміст вкладається сучасною політичною наукою у термін "утопія"? Чи можна з цієї теорії вивести літературний термін "роман - антиутопія"?

8. Чому сучасні політологічні теорії у центр уваги ставлять проблеми функцій держави?

9. У чому соціально-політичний смисл теорії конвергенції?

10. Розкрийте зміст теорій конвергенції та "технобюрократії".

11. Що означає "формалізована" політична теорія та які її принципові вади у поясненні політичної поведінки виборців?

ЛІТЕРАТУРА:

1. Аристотель. Політика// Соч. в 4-х томах.-Т.4.- М., 1983

2. Горбатенко ЗЖ, Туренко АА Вступ до політології.- К., 1996.

3. Макіавеллі К Володар. - К., 2002.

4. Нерсесянц АС История политических и правовых учений. Учебник для вузов. - М., 1998.

5. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004.

6. Политология: Хрестоматия. - Спб.: Питер., 2006.

7. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник. - М., 2004.

8. Дж.Г. Себайн, Т. Л. Торсон. Історія політичної думки. Пер. з англ - К.: Основи, 1997.

9. Цицерон. Диалоги. - М.: Наука, 1966.

10. Єндрю Хейвуд. Псшитология. Второе изд. пер. с англ. - М., 2005.

11. Цюрупа М.В. Історія політичних і правових вчень. - К.: Центр духовної культури, 2007.

12. Цюрупа М. В., Ясинська А С та інш. Основи загальної та воєнної політології. - К.:НАОУ, 2007.