Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Розділ 3. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

Запитання та навчальні завдання

1. У чому полягає сутність боротьби церковної та світської концепцій влади в політичній думці Княжої доби?

2. Чому, на Ваш погляд, Конституція Пилипа Орлика вважається такою, що випередила свій час?

3. Які постулати політичної концепції В'ячеслава Липинського вказують на її оригінальність?

4. У чому полягає особливість політичної думки княжої доби?

5. Охарактеризуйте внесок професорів Києво-Могилянської академії у розвиток політичної думки України.

6. Розкрийте зміст політичної концепції Кирило-Мефодіївського товариства.

7. Якими є основні політичні доробки українських мислителів кінця XIX - початку XX століття?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Політологія / За ред. О. І. Семківа. - Львів, 1994.

2. Кухта Б. Л. З історії української політичної думки. - К., 1994.

3. Політологія: Кінець XIX - перша половина XX століття: Хрестоматія. - Львів, 1996.

4. Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины. - К., 1996.

5. Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К., 1991.

6. Зайончковский П. А. Кирилло-Мефодиевское общество. - М., 1959.

7. Потульницький В. А. Історія української політології. - К., 1992.

8. Сковорода Григорій. Пізнай в собі людину. - Львів, 1995.

9. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К., 2001.

10.Шляхтун П. П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. - К., 2002.