Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Дивись також:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

всесторонне обоснованная система мер, осуществляемых государством в сфере национальных отношений, направленная на реализацию национальных интересов ...

ДИАЛОГ ПОЛИТИЧЕСКИЙ

(греч. – разговор, беседа) – способ публичного выражения политических взглядов, мнений, оценок, стилей политического мышления ...

АРИСТОКРАТИЯ

(от греч. aristos – лучший и kratos -власть) – форма правления в государстве и социальный ...

ДЕМОКРАТИЯ

(греч.demos народ, kratos – власть) – народовластие. Но в реальной жизни демократия не является народовластием, ...

ГОСУДАРСТВО ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ (БЛАГОСОСТОЯНИЯ)

термин для обозначения сущности государства в США и Европе 30-х – 70-х гг. ХХ в., ...

Розділ 5. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Основні поняття

Влада – здатність і можливість здійснювати свою волю, чинити вирішальний вплив на діяльність, поведінку людей за допомогою певних засобів, зокрема авторитету, права, насильства; організаційний аспект і функціонально-специфічне начало втілення вольових рішень (економічна, політична, державна, духовна, сімейна, соціальна влада).

Політична влада – здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на політичну діяльність і політичну поведінку людей та їх об'єднань за допомогою будь-яких засобів – волі, авторитету, права, насильства; центральні, організаційні й регулятивно-контрольні засади політики.

Поділ влади – провідний механізм функціонування всіх видів політичної і неполітичної влади.

Дисперсія влади – одночасне здійснення влади на всіх рівнях її функціонування, що виходить за межі офіційно прийнятої системи поділу влади.

Легітимність – це стан, коли правомірність даної влади визнають суспільство і міжнародне співтовариство. Визначення чи підтвердження законності прав, владних повноважень, певних рішень.

Ресурси влади – сукупність засобів, використання яких забезпечує вплив на об'єкт влади відповідно до цілей суб'єкта.

Запитання та навчальні завдання

 1. Яке визначення влади, на Ваш погляд, ближче до істини:

а) "Влада – це залізна рука в оксамитовій рукавичці"

(Чарльз V);

б) "Влада – не засіб; вона - ціль... Влада складається із того, щоб причиняти біль та принижувати" (Дж. Оруелл);

в) "Влада може бути визначена як реалізація певних цілей"(Б.Рассел)

г) "Політична влада – це організоване насильство одного класу для придушення іншого" (В.І. Ленін).

2. Співвіднести поняття та його значення;

а)  політична влада;

б) легітимність;

в)  поділ влади;

г) харизма;

д)  ресурси влади.

а) механізм функціонування всіх видів політичної та неполітичної влади,

б) сукупність методів і засобів для досягнення цілей;

в) визначення чи підтвердження законності прав, владних повноважень,

певних рішень;

г) організація влади і лідерства, заснована на виняткових якостях тієї чи

іншої особистості;

д) здатність і можливість здійснювати певний вплив на політичну діяльність і політичну поведінку людей.

3. Влада – це здатність та можливість чинити визначальний вплив на діяльність, поведінку людей за допомогою волі, авторитету, права, насильства. Влада – це і політичне панування, і система державних органів.

Користуючись цим визначенням, дайте відповідь на запитання: як ви розумієте принцип поділу влади в правовій державі?

4. В.І. Ленін писав: "Двох влад у державі існувати не може" (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 155).

Як ви вважаєте, дане положення є характерним тільки для марксизму -ленінізму, чи воно розповсюджено у цивілізованому світі?

5. Для підтримки правопорядку у суспільстві влада часто використовує примус. Як використання насильства владою узгоджується з її легітимністю?

6. М. Дюверже порівняв владу з дволиким Янусом: "Зображення дволикого Януса є правдивим уявленням про владу. З одного боку, інструмент панування одних груп над іншими, що використовується першими для їхньої користі та для шкоди іншим, з іншого –, засіб зберегти якийсь соціальний порядок, якусь інтеграцію усіх в колективі і для загального блага. Пропорція однієї та іншої сторін може змінюватися, виходячи з епох, умов та держав, але ці дві сторони влади співіснують завжди. Як ви вважаєте, у чому причина подвійності влади?

7. Як Ви гадаєте, яким чином політична влада опосередковується та обмежується правом при різних типах суспільного розвитку? Чи є право знаряддям політичної влади?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Амелин В. Многомерная модель политической власти // Общественные науки и современность. - 1991.- № 2. - С. 48 - 58.

2. Антология мировой политической мысли. - М.: Мысль, 1997. - Т. 1 - 5.

3. Болл Т. Власть // Полис. - 1993. - № 5.- С. 36 - 43.

4. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990. - 697 с.

5. Власть: Очерки современной политической философии Запада. - М.: Наука, 1989.

6. Гаджиев К.С. и др. Философия власти / Пор ред. В. В. Ильина - М.: Изд-во МГУ, 1993.

7. Зеркин Д. П. Основы политологии. Курс лекций. Р.-на-Д.: «Феникс», 1997. - 541 с.

8. Зуев В. И. «Власть» в системе политических категорий // Гос-во и право. - 1992. - № 5. - С. 90 - 96.

9. Ильин В. В. Власть // Вестник МГУ. Сер. 12. Социально-политические исследования. - 1992. - № 3 – 7. - С. 10 - 23.

10. Коваленко А. Чим виміряти ефективність влади? // Віче. - 2001. - № 1. – С. 85.

11. Кравченко Ю., Чечель В. Легітимність політичної влади й можливість її досягнення // Політологічні читання. - 1993. - № 2.

12. Краснов Б. И. Теория власти и властных отношений // Социально- политический журнал. – 1994. - № 6. - С. 76 - 85.

13. Мухаев Р. Т. Политология: Учебник для вузов. Издание второе. - М.: «Издательство ПРИОР», 2001. - 432 с.

14. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. - К.: Генеза, 1997. - 400 с.

15. Політологія. За ред І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. - К.: "Вища шк.", 2001. – 415 с.

16. Політологія / За ред. А. Колодій. - К.: Ельга - Н, Ніка - Центр, 2000. - 583 с.

17. Трипольський В. Демократія і влада // Віче. - 1997. - № 1. - С. 7 - 21.

18. Фетисов А. Политическая власть: проблемы легитимности // Социально-политический журнал. - 1995. - № 3. - С. 101 - 112.

19. Халипов В. Ф. Кратология как система наук о власти. - М.: Республика, 1999. - 303 с.