Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

4. Державна політика національної безпеки а інформаційній сфері

Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України" до основних напрямів політики національної безпеки в інформаційній сфері належать:

• забезпечення інформаційного суверенітету України;

* вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери шляхом створення нормативно-правових та економічних передумов для розвитку національної інформаційної інфраструктури та ресурсів, впровадження новітніх технологій у цій сфері, наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору достовірною інформацією про Україну;

* активне залучення засобів масової інформації до боротьби з корупцією, зловживанням службовим становищем, іншими явищами, які загрожують національній безпеці України;

• забезпечення неухильного дотримання конституційного права громадян на свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні позиції;

• вжиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору та протидії монополізації інформаційної сфери України.

Державна політика національної безпеки в інформаційній сфері має створювати умови для реалізації конституційного права громадян своєї держави вільно отримувати і використовувати інформацію для вирішення таких важливих завдань, як формування національного інформаційного простору, включення його до світового інформаційного простору на засадах забезпечення інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки і формування демократично орієнтованої свідомості.

Головною метою державної політики національної безпеки в інформаційній сфері є створення необхідних економічних і соціокультурних умов, правових і організаційних механізмів формування, розвитку і забезпечення ефективного використання національних інформаційних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності особи, суспільства і держави як органічного організму.

У цілому ж напрями державної політики мають відповідати загрозам НБ в інформаційній сфері, а також враховувати потенціал системи забезпечення, тобто основні завдання, які вона не тільки зобов'язана, а й може виконувати. Відтак, напрями даної політики можуть також розглядатися крізь призму завдань системи забезпечення інформаційної безпеки, які ми розглядали вище.

На мій погляд, також доцільно прискорити розроблення і прийняття Доктрини інформаційної безпеки України, яка має розвивати положення Концепції національної безпеки України відповідно до інформаційної сфери. Теоретичні питання щодо формування доктрин викладені нами у 3 розділі.

Основним призначенням доктрини інформаційної безпеки є закріплення методології і формування єдиної системної мети прийняття усього циклу законодавчих актів у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Дані акти мають бути спрямовані на врегулювання суспільних відносин з наступного кола ключових питань:

• використання інформаційної структури і телекомунікацій;

• доступу до інформації;

• захисту інформації від несанкціонованого доступу і від її витоку по технічних каналах;

• захисту громадян, суспільства і держави від хибної недобросовісної інформації;

• захисту інформації телекомунікаційних мереж від неправомірних дій;

• забезпечення техногенної безпеки, у тому числі в області її інформаційних аспектів і боротьби з технологічним тероризмом.

До основних напрямів дій Кабінету Міністрів України можна віднести наступні:

• розроблення та підписання двосторонніх і багатосторонніх угод у сфері інформаційної безпеки;

• розроблення та організація прийняття Доктрини інформаційної безпеки;

• здійснювати заходи щодо підготовки нормативно-правових актів і удосконалення вже існуючих, що забезпечують реалізацію законодавства в сфері інформаційної безпеки;

• з метою розвитку і удосконалення системи підготовки кадрів з інформаційної безпеки з України звернутися до Європейської комісії з питань включення даної системи до числа пріоритетних напрямів програми технічної допомоги ТАСК5.

До основних напрямів дій керівників органів виконавчої влади можна віднести наступні:

• всіляко сприяти проведенню наукових досліджень з проблем забезпечення інформаційної безпеки;

• зосередити увагу на захисті матеріально-технічних об'єктів, які складають фізичну основу інформаційних ресурсів, а також інформаційних технологій;

• забезпечувати нормальне і безперебійне функціонування баз даних і телекомунікаційних систем;

• вживати заходів по захисту інформації від її витоку по технічних каналах, від несанкціонованого доступу, викривлення або знищення;

• виявлення технічних пристроїв і програм, які становлять небезпеку для нормального функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем, попередження перехоплення інформації по технічних каналах зв'язку, застосування криптографічних засобів захисту інформації при її зберіганні, обробленні та передачі по каналах зв'язку, контроль за виконанням спеціальних вимог із захисту Інформації;

? здійснювати розвиток систем сертифікації засобів інформатизації, програмних продуктів, засобів захисті інформації;

? розвивати та вдосконалювати систему ліцензування діяльності і забезпечення інформаційної безпеки і міжнародного інформаційного обміну;

• здійснювати контроль за діями персоналу в захищених інформаційних системах;

• удосконалювати і розвивати систему підготовки і перепідготовки кадрів у сфері інформаційної безпеки з урахуванням передового Міжнародного досвіду;

• завершити формування і удосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки, підвищення її дієздатності;

• посилити правозастосовчу діяльність органів державної влади, включаючи попередження і припинення правопорушень в інформаційній сфері, а також виявлення, викриття і притягнення до відповідальності осіб, що вчинили злочини або інші правопорушення у цій сфері;

• розробляти, розповсюджувати, використовувати і удосконалювати засоби захисту інформації і методи контролю ефективності цих засобів, розвивати захищені телекомунікаційні системи, підвищувати надійність спеціального програмного забезпечення;

• розробляти та реалізовувати комплексні цільових програми забезпечення інформаційної безпеки, що стимулюють діяльність у сфері захисту інформації і визначення порядку фінансування;

• удосконалювати системи фінансування робіт, пов'язаних із реалізацією правових і організаційно-технічних методів захисту інформації, створення системи страхування інформаційних ризиків фізичних та юридичних осіб;

• забезпечувати технологічну незалежність від зарубіжних виробників у найважливіших сферах інформатизації, телекомунікації та зв'язку.

Перелік напрямів державної політики не є вичерпним, водночас він має відображати реальний рівень інформаційної безпеки, котрий грунтується на виявлених і прогнозованих загрозах, а також відповідних заходах по управлінню ними.