Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

ФУТУРОЛОГІЯ

(від лат. futurum - майбутнє і грец. logos - слово, поняття, учення") - царина теоретико-практичного ...

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

(political expirience) – узагальнені результати, висновки, уроки, отримані з минулої і дійсної практики політичної діяльності ...

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

РІШЕННЯ ПОЛІТИЧНЕ

політична дія інформованого суб'єкта влади для реалізації певної мети, що передбачає оптимізацію зовнішніх, внутрішніх умов ...

СУДОВА ВЛАДА

одна з трьох гілок державної влади; необхідна умова реалізації принципу поділу влади, покликана запобігати можливості ...

1.1.4. Функції політології. Її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина

Четверте питання вступної теми присвячено тій ролі, яку відіграє політологія у житті суспільства в цілому та для будь-якої конкретної сфери суспільного буття, зокрема, та для орієнтації приватного (особистісного) життя.

Функції політології та роль політологічного знання в житті суспільства і кожної окремої людини, особливо політично активної, фахівця - керівника визначаються у більшості тим, наскільки масштабно ці знання поширені і наскільки глибоко вкорінені у політичну поведінку людей. Політичне знання виконує, таким чином, низку суспільних та індивідуально вагомих для кожної людини функцій.

• На перше місце ми ставимо евристичну функцію політології, яка полягає у тому, що вищевказана галузь науки надає принципово нові знання в галузі природи, змісту та здійснення політики у конкретних сферах життя, реалізації її у загальнодержавній політиці,

• Важливою є функція теоретико-пізнавальна, яка на місце ідеологічно-викривленого знання та політичних міфів ставить можливість проникнення у таємниці прийняття політичних рішень, розкриває природу політики, механізми влади тощо. Теоретико-пізнавальна функція полягає у дослідженні багатогранних політичних явищ з метою отримання знання про сутність, зміст, закономірності розвитку сфер суспільства під кутом зору впливу на них державної політики.

Теоретико-пізнавальна функція передбачає за допомогою категоріальної сітки політології вивчення, систематизацію, тлумачення, аналіз, узагальнення й оцінку політичних явищ. Виходячи з того, що політологія являє собою взаємопов'язані теоретичні конструкти — доктрини, стратегічні настанови, концепції, які спираються на пізнання закономірностей суспільного розвитку, особливості здійснення керівництва будь-якої сфери, незалежно від суб'єктивних намірів і бажань суб'єктів, ця функція дає змогу всебічно осмислити та оцінити результати політичної діяльності, політичне мистецтво керівників держави.

• Функція політичної соціалізації дозволяє тому, хто оволодів необхідною сумою знань і навичок політичного аналізу, стати на рівень керівника політичного рангу, а за влучним висловом російського мислителя В. Розанова — перестати бути "дітьми у політиці".

* Прогностична функція —це розробка наукових прогнозів у політичній сфері, виявлення тенденції розвитку суспільних процесів. Вона полягає в передбаченні шляхів розвитку політичних процесій, різних варіантів політичної поведінки. У нинішніх умовах зростає роль прогнозування політичної поведінки соціальних суб'єктів у різних регіонах світу, особливо поблизу кордонів нашої держави, передбачення наслідків здійснюваних всередині країни політичних акцій. Процес наукового передбачення і прогнозування заснований на глибокому пізнанні об'єктивних законів суспільно-політичного розвитку, знанні реальних політичних інтересів, тенденцій їх реалізації. Олександр Герцен казав, що мало зривати маски, слід докопуватись до причин їх одягнення суб'єктами суспільних відносин.

* Інструментально-практична функція політології проявляє себе у розробці низки рекомендацій для удосконалення всіх сторін політичної практики, а перш за все для практики здійснення керівництва державою.

* Методологічна функція заснована на тому, що політологія виступає засобом, методологією пізнання державної політики та перетворень у справі реалізації надбаних знань і захисту інтересів суспільства.

* Світоглядна функція підносить політологію до рівня навчальних дисциплін світоглядного рівня, які розширюють світосприйняття людей, бо вона обумовлює утвердження цінностей, ідеалів, норм цивілізованої політичної поведінки, політичної культури керівників держави, що сприяє досягненню певного консенсусу в суспільстві, оптимальному функціонуванню та взаємодії політичних інститутів в будь-якій галузі. На жаль, оголошені ООН у нещодавньому минулому роки „культури миру" пройшли непомітними в Україні. Ми маємо надію, що роки ,Діалогу цивілізацій" у сфері політики, зокрема, стануть містком розуміння різних концепцій ведення державної політики.

* Інтегруюча функція виявляється у сфері політичної свідомості й політичної поведінки. Важливим компонентом у реалізації цієї функції є політична ідеологія з певною суспільною спрямованістю, що впливає на політичні цінності, соціально-політичні ідеали, тобто політична наука впливає на інтегративні політичні процеси, сприяє розвитку політичної соціалізації, підвищенню політичної культури, національної самосвідомості суспільства у цілому.

* Прикладна функція передбачає вироблення практичних рекомендацій щодо шляхів, механізмів реалізації загальнополітичних знань, раціональної організації державного планування. Вона забезпечує вивчення ефективності політичних рішень, стану суспільної думки, ставлення громадськості до діяльності політичних структур, які мають відношення до національного розвитку. Ця функція зорієнтована на безпосереднє вирішення проблем, пов'язаних з формуванням знань про принципи й методи практичного регулювання політичних процесів і виконання конкретних завдань у сфері державної політики.

* Функція формування політичної культури нами виділена на відміну від інших підручників спеціально, щоб підкреслити, що політична культура в наші часи базується на глибоких достовірних знаннях про політику, її роль та шляхи (варіанти) її реалізації в суспільстві.