Історія України: навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2013 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 685

Дивись також:

ЕВРОПАРЛАМЕНТ

международный и межнациональный орган, в ко­тором представлены страны Европейского союза (до Маастрихтского договора(1993) - Европейского ...

КОНВЕРСИЯ

(от лат. conversio - превращение, изменение) - политика принципиального изменения военной, милитаризационной структуры общест­ва. Конверсия ...

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

современности - (от лат. globus - шар) - главные, ключевые проблемы, отрешения которых зависит само ...

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

один из основных видов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающий реализацию принятых законодательной властью ...

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПАРТИИ

политические организации, занимающие правоцентристские позиции на политической шкале современных госу­дарств, отстаивающие идею индивидуальной свободы в ...

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

1. Аджубей А. Крушение иллюзий. — М., 1991.

2. Андрухів /. Сталінські репресії на території Східної Галичини в 19 29— 1941 роках // Галицька старовина. — 1994. — № 2.

3. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. — К., 1991.

4. Антонович В. Що принесла Україні унія. — Чернівці, 1992.

5. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. —К., 1993.

6. Апанович О. Збройні сили У країни І пол. XVIII ст. — К., 1969.

7. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. — К., 1991.

8. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. — К., 1994.

9. Аркас М. Історія України-Русі. — К., 1990.

10. Багалій Д. Нарис історії України. — К., 1994.

11. Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух. Історія та ідеї. — Дрогобич, 1994.

12. Багатопартійна Українська держава на початку XX ст. Програмні документи перших українських політичних партій. — К., 1992.

13. Бандера С. Мій життєпис //Державність. — 1992.—№1.

14. Бандера С. Перспективи української революції. — Мюнхен, 1978.

15. Бантыш-Каменский Д. История Малой России.— К., 1993.

16. Баран В. Давні слов'яни. — К., 1998.

17. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953—1985 pp. — Л., 1992.

18. Баран В. Україна 1950—1960-х pp.: еволюція тоталітарної системи. — К., 1996.

19. Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946—1980-ті pp.). — К., 1999.

20. Баран В., Козак Д.,Терпиловський Р. Походження слов'ян. — К., 1991.

21. Белаш А., Белаш В, Дороги Нестора Махно. — К., 1993.

22. Білаш А. Репресивно-каральна система в Україні. 1917—1963. — Кн.1—2. —К., 1994.

23. Вілинський А, Загадка Михайла Горбачова // Україна. — 1992.—№25.

24. Бойко О. Історія України. — К., 1999.

25. Бойко О. Україна 1991—1996: тіні минулого чи контури майбутнього? — К., 1996.

26. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. — К., 1994.

27. Боплан Г. Опис України. — К., 1990.

28. Борисенко В. Курс української історії. — К., 1997.

29. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. —Л., 1991.

30. Борщак І., Мартель P. Іван Мазепа. Життя й пориви великого гетьмана. — К., 1991.

31. Брайчевський М. Конспект історії України. — К., 1993.

32. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси.— К., 1989;

33. Брицький П. Україна у другій світовій війні (1939—1945 рр). — Чернівці, 1995.

34. Будзиновський В. Наші гетьмани. —Т., 1990.

35. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. — Л., 1993.

36. Бунятян К., Мурзін В.,Симоненко О. На світанку історії. — К.,1998.

37. Бурлацкий Ф. Вожди и советники. — M. 1990.

38. Василенко Г. Велика Скіфія. — К., 1991.

39. Василенко Г. Руси. — К., 1990.

40. В боротьбі за Українську державу: Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи другої світової війни. —Л., 1992.

41. Вегеш М. Карпатська Україна (1938—1939). — Ужгород, 1993.

42. Велика історія України: У 2 т. / Зладив М.Голубець. — К., 1993.

43. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. — К., 1992.

44. Величко С. Літопис. — К., 1991.

45. Верстюк В. Махновщина. — К., 1992.

46. Верстюк В.,Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. —К., 1995.

47. Вивід прав України. — Л., 1991,

48. Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. — К., 1990.

49. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. — К., 1991.

50. Влес-книга // Дніпро. —1990. — №4.

51. Волкогонов Д. Тріумфі трагедія: Політичний портрет Й. Сталіна: У 2 кн. — К. 1989—1990.

52. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. — К., 1995.

53. Воронов, Пилявець Ю. Голод 1946—1947 pp. — К. 1991.

54. Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. — К.,1998.

55. Гарань О. Від створення Руху до багатопартійності. — К., 1992.

56. Горський А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі // У. І. Ж. — 1994. —№ 1.

57. Гетьмани України: Історичні портрети. —К., 1991.

58. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1994.

59. Голод 1921—1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів. — К., 1993.

60. Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. —К., 1990.

61. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. — К.,1993.

62. Гордієнко В. Українська Галицька Армія. — Л., 1991.

63. Гордієнко В. Українські січові стрільці. — Л., 1990.

64. Грабовецький В. Олекса Довбуш. —Л., 1994.

65. Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежність України //Сучасність. — 1992. —№4.

66. Грабовський С, Ставрояні С, Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. — К., 1995.

67. Гренджі-Донський В. Під чоботом окупанта // Літопис Червоної калини. — 1991. — № 5.

68. Грицак Я. ...Дух, що тіло рве добою... — Л., 1990.

69. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX-XX ст. —К., 1996.

70. Грушевський М. Духовна Україна: Зб. творів. — К., 1994.

71. Грушевський М. Звичайна схема "руської" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства // Вивід прав України. — Л., 1992.

72. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К., 1990.

73. Грушевський М. Історія України-Руси: В11 т., 12 кн. — К., 1991—1999.

74. Грушевський М. Новий період історії України. —К., 1992.

75. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — К., 1990.

76. Грушевський М., Левицький О. Розвідки про церковні відносини на України-Руси XVI—XVIII вв. —Л., 1991.

77. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. — К., 1993.

78. Гунчак П. У мундирах ворога // Військо У країни. —1993. — №9.

79. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. —К., 1996.

80. Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна. — К., 1999.

81. Давня історія України: У 2 кн./ П. Толочко (кер. авт. кол.), Д. Козак, С. Крижицький та ін. — К., 1995.

82. Дашкевич Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х — 30-х pp. //Україна вчора і нині. — К., 1993.

83. Дейвіс Н. Європа: Історія/Пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. — К., 2001.

84. Декларація про державний суверенітет України .—К., 1990.

85. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? //Вітчизна. — 1990.—№5, 7.

86. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. — К., 1991.

87. Дорошенко Д.Нарис історії України. — Л., 1991.

88. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. —К., 1996.

89. Драгоманов М. Вибране. — К., 1991.

90. Думін О. Історія Легіону Українських Січових Стрільців 1914—1918// Дзвін. — 1991. — № 9—12; 1992. — М1—12; 1993. №1—6.

91. Енциклопедія історії України: В 5 т. / Редкол.: В. Смолій (голова) та ін. — К., 2005.

92. Ефименко А. История украинского народа. —К., 1990.

93. Єнсен А. Мазепа. — К., 1992.

94. Життя і смерть полковника Коновальця. — Л., 1993.

95. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. — Л., 1992.

96. Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60—80-х pp. // Сторінки історії України. — Л., 1992.

97. Залізняк Л.Нариси стародавньої історії України. —К., 1994.

98. Іваник В. Симон Петлюра — Президент України. — Дрогобич, 1991.

99. Іван Мазепа і Москва. — К., 1994.

100. Іванченко Р. Київська Русь: початки Української держави. — К., 1995.

101. Іванченко Р. Раби Києва не мовчали. — К., 1991.

102. Ігнатович Е. Україна — terra incognito. —К., 1992.

103. Історія Русів. — К., 1991.

104. Історія січових стрільців. — К., 1992.

105. Історія України в особах: IX—XVIII ст. — К., 1993.

106. Історія України в особах: XIX—XX ст. — К.,1995.

107. Історія України / Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. — Л., 1996.

108. Історія України: нове бачення: У 2 т. / Під ред. В.Смолія. — К.,1995.

109. Історія української еміграції/ За ред. проф. Б.Лановика. — К., 1997.

110. Історія української культури / За заг. ред. І.Крип'якевича. — К.,1994.

111. Калініченко В.,Рибалка /Історія України: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. — X., 2004.

112. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. — К., 1991.

113. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорізьке низове. — Д., 1991.

114. Коваль М.Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939—1945 рр.). — К., 1999.

115. Коваль М.Україна: 1939—1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. — К., 1995.

116. Кожукало І.1946—1947 роки: невідомий голод. — К., 1990.

117. Колективізація і голод на Україні (1929—1933): 36. док. і мат. — К., 1993.

118. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. — Л., 1992.

119. Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху XIX століття. — Т., 1993.

120. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. — К. 1991.

121. Конквест Р. Жнива скорботи. — К., 1993.

122. Конституція України. — К., 1996,

123. Король В. Історія України. — К., 1995.

124. Косик В. Україна і Німеччина у 2-йсвітовій війні. — Париж; Нью-Йорк; Л., 1993.

125. Костомаров М. Закон Божий: Книга буття українського народу. —К., 1991.

126. Костомаров М. Історія України в життєписах визначивши її діячів. — К., 1991.

127. Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография.—К., 1989.

128. Котляр М. Галицько-Волинська Русь. — К., 1998.

129. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. — К., 1996.

130. Котляр М. Найдавніша повість про Данила Галицького // Київська старовина. — 1992. —№ 1,

131. Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнослов'янської цивілізації. — К., 1995.

132. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. — К., 1994.

133. Крижацький С, Зубар В., Русява А. Античні держави Північного Причорномор'я. — К., 1998.

134. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. —Л., 1990.

135. Крип'якевич І.Галицько-Волинське князівство. — К., 1984.

136. Крип'якевич І. Історія України. — Л., 1990.

137. Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів 3. та ін. Історія українського війська. — Л., 1992.

138. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. — Івано-Франківськ, 1993.

139. Кулиняк Д. Соловецький в'язень. — К., 1991.

140. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928). — К., 1996.

141. Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921 — 1939 pp.). — К., 1999.

142. Кульчицький С. Ціна "великого перелому". — К.,1991.

143. Кульчицький С. 1933: трагедія голоду. — К., 1989.

144. Курносов Ю. Духовне життя на Україні в 20—30рр. //Укр. іст. журн. — 1990. — № 1.

145. Лазаревич М. Історія України. Навч. посіб. — Т., 1999.

146. Лазаревич М. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни. — Т., 2003.

147. Лазарович М. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. — Т., 2005.

148. Лазарович М. "П'ємонт" українського національного відродження (Східна Галичина у другій половині XIX — на початку XX століття). —Т., 2003.

149. Лазарович М.Разом нас багато... —Т., 2005.

150. Лазарович М. Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність. — Т., 2000.

151. Лазарович М., Лазарович Н. "Маширують наші добровольці..." — Т., 2003.

152. Лазарович М., Лановик Б. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. — Вид. 2-ге. — Т., 2006.

153. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко P. Історія України. — Т., 1995.

154. Левицький К. Українські політики Галичини. —Т., 1996.

155. Леп'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. — Чернігів, 1996.

156. Липа ІО. Призначення України. —Л., 1992.

157. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. — Київ; Філадельфія, 1995.

158. Липинський В. Релігія і церква в історії України. — К., 1995.

159. Липинський В. Україна на переломі... // Укр. іст. журн. — 1992. —№2,4.

160. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2т. — К., 1994.

161. Литвин В. Історія України: Підручник. — К., 2006.

162. Литвин В. Політична арена У країни: Дійові особи та виконавці. — К., 1994.

163. Литвин В. Україна на межі тисячоліть (1991—2000 pp.). — К., 2000.

164. Литвин М., Науменко К.Історія галицького стрілецтва. — Л.,1991.

165. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. — Л., 1995.

166. Літопис Руський. — К., 1989.

167. Літопис Самовидця. — К., 1971.

168. Лозицький В. Політика українізації в 20- 30 роках: історія, проблеми, уроки //Укр. іст. журн. — 1989.— № 3.

169. Лук'яненко Л. Сповідь у камері смертників. — К., 1991.

170. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К., 1992.

171. Марчук Є. П'ять років української трагедії. — К., 1999.

172. Матейко P., Мельничук Б. Воєнними дорогами синів Галичини. — Т. 1991.

173. Махно Н. Воспоминания. — М., 1992.

174. Мельников С. Красный террор в России. — М., 1990.

175. Мельничук В., Юрчак Н. Шляхами Б.Хмельницького на Тернопільщині. —Т., 1991.

176. Меріже Л. Українські козаки. Б. Хмельницький. — Л., 1990.

177. Митрополит Іларіон, Дохристиянські вірування українського народу. — К., 1992.

178. 179. Митрополит Іларіон. Князь Констянтин Острозький і його культурна праця. — Б. М., 1992.

179. 180. Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд. М. Лабінський, В. Мурза; За ред. А. Кудрицького. —К., 1992.

180. Мицик Ю., Плохій С., Стороженко І. Як козаки воювали. — Д., 1990.

181. Мірчі/к Л.Степан Бандера. — Хмельницький, 1992.

182. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942—1952: Документи і матеріали. — Л., 1991.

183. Міхновський М. Самостійна Україна // Вивід прав України. — Л., 1991.

184. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917—1918.— Л., 1994.

185. Мороз В. Україна в XX ст. —Т., 1992.

186. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. — К., 1996.

187. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. — К., 1993.

188. Нагайло Б. Як формувалося в Україні ставлення до ядерної зброї //Сучасність. — 1998. — № 10.

189. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. — К., 1992.

190. Нариси з історії українського національного руху. — К., 1994.

191. Нариси історії Закарпаття: У 2 т. — Ужгород, 1993—1995.

192. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш. — К., 1989.

193. Новітня історія України (1900—2000): Підручник / А. Слюсаренко, В. Гусєв, В. Дрожжин та ін. —К., 2000.

194. Огієнко І. Українська культура. — К., 1991.

195. Ортинський І. Хрещення, хрест та харизма України. — Рим; Мюнхен; Фрайбург, 1988.

196. Патриляк І. До питання про внесок ОУН та УПАу боротьбу проти нацистських окупантів на території У країни / / Укр. істор. журн. — 2004. — № 5. — С. 81—95.

197. Петлюра С. Статті. — К., 1993.

198. Петлюра С. Спомин. — К., 1993.

199. Петров В. Діячі української культури (1920—1940 pp.) — жертви більшовицького терору. — К., 1992.

200. Петров В. Походження українського народу. —К., 1992.

201. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. —Ч. 1—2. — Л., 1994.

202. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. — К., 1992.

203. Пристайно В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. — К., 1996.

204. Проблема ОУ Н-УПА: Звіт робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. — К., 2004.

205. Путч. Хроника тревожных дней. — М., 1991.

206. Революция на Украине: По мемуарам белых. — К., 1990.

207. Реєнт О. Українська революція. — К., 1996.

208. Різниченко В. Пилип Орлик. — К., 1918.

209. Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. — Л., 1995.

210. Роєнко В. Друга світова війна(1939— 1945 рр.). — К., 1994.

211. Ролле И. Жінки при Чигиринському дворі. — К., 1994.

212. Романчук О. Ультиматум. — К., 1990.

213. Рубан В. На протилежному боці добра // Київ. — 1992. — № 1—3.

214. Рубльов О., Реєнт О.Українські визвольні змагання 1917— 1921 pp. — К., 1999.

215. Рудич Ф. Формування політичних структур в сучасній Україні // Укр. іст. журн. — 1994. — № 2—3.

216. Русина О. Україна під татарами і Литвою. — К., 1998.

217. Самостійна Україна: Збірник програм українських політичних партій початку XX ст. — Т., 1991.

218. Сарбей В. Національне відродження України. —К., 1999.

219. Сахаров А. Дипломатия Древней Руси. — М., 1980.

220. Свєшніков / Битва під Берестечком. —Л., 1993.

221. Семчишин М. Тисяча років української культури. — К., 1993.

222. Сергійчук В. Кого зрадив гетьман Мазепа. — К., 1991.

223. Сергійчук В. Національна символіка України. — К.,1992.

224. Сергійчук В. ОУ Н-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. — К., 1996.

225. Січинський В. Чужинці про Україну. — К., 1992.

226. Скоропадський П. Спомини. — К., 1992.

227. Сливка О. Карпатська Україна... // Літопис Червоної калини. — 1993. — № 7—9.

228. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. — К., 1998.

229. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648—1676 pp.). —К., 1999.

230. Смолій В., Степанкове. Богдан Хмельницький. —К., 1995.

231. Смолій В.,Степанков В. Переддень руїни (1650—1670рр.)// Київська старовина. — 1993, —№6.

232. Соловей Д. Голгота України: історія. —К., 1991.

233. Стахів М. Україна проти більшовиків: Нариси з історії агресії советської Росії: В 3 кн. — Т., 1992—1994.

234. Сторінки історії України. — Л., 1992.

235. Стус В. З таборового зошита // Дніпро. —1991.— № 9.

236. Стус В. Феномен доби. — К., 1993.

237. Субтельний О. Мазепинці. — К., 1994.

238. Субтельний О. Україна: історія. — К., 1991.

239. Суворов В. Ледокол. — М., 1994.

240. Суворов В. День М. — М., 1994.

241. Таран С. Інтегральний націоналізм в ім'я ідеї// Березіль. — 1992.— №9—10.

242. Терещенко Ю. Україна І європейський світ. — К., 1996.

243. Толочно О., Толочно П. Київська Русь. — К. 1998

244. Толочно П. Історичні портрети. —К., 1990.

245. Толочно П. Київська Русь. — К., 1996.

246. Трофимович В. У країна в роки другої світової війни (1939— 1945). — Л., 1996.

247. Трощинський В., Шевченко А. Українці у світі,— К., 1999.

248. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. — К., 1993.

249. Удовиченко О. Україна у війні за державність. — К., 1996.

250. Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. —К., 1991.

251. Україна в цікавих фактах: Книга рекордів України / Упорядник Г. Масенко. —Л., 1992.

252. Українські Січові Стрільці 1914—1920 / За ред. Б. Г. Наткевича та ін. — Л., 1991.

253. Українська державність у XX ст. — К., 1996.

254. Українська культура: Лекції/ За ред. Д.Антоновича. — К., 1993.

255. Українські Січові Стрільці 1914—1920 / За ред. Б.Гнаткевича та ін. —Л., 1991.

256. Федченко П. Михайло Драгоманов. — К., 1991.

257. Хвильовий М. Україна чи Малоросія? // Вітчизна. — 1990. — №2.

258. Хотинська війна(1621р.)/ Г. Грабянка, С.Величко, Й.Мюллер та ін. — К., 1991.

259. Хоткевич Г. Два гетьмани. — К., 1991.

260. Цибульський В. Переяславська угода 1654 р. у зарубіжній історіографії (1945—1990 pp.). — Рівне, 1998.

261. Цілком таємно...: Секретні документи рейху про діяльність ОУН 1941 — 1944 pp. — Т., 1992.

262. Чайковський А Чорні рядки: Спогади комісара ЗУНР // Дзвін. —1990. — № 6.

263. Чобіт Д. Свистун... — К., 1999.

264. Чорна тінь голодомору 1932—1933 років над Тернопіллям: Книга пам'яті / Вступ, ст.; упоряд.: Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, P. М. Матейко. — Т., 2003.

265. Чорновіл В., Пенсон Б. Хроніка таборових буднів. — К., 1991.

266. Чорновіл В. Правосуддя чи рецидиви терору? // Київ. — 1992. —№6—8.

267. Чотири Універсали. — К., 1990.

268. Чубинський П.Ще не вмерла Україна. — К., 1991.

269. Чумак Б.Україна: Крим: спільність історичної долі. —К. 1993.

270. Шаповал Ю. Людина і система: Штрихи до портрета з тоталітарної доби в Україні. — К., 1994.

271. Шаповал Ю. М.С.Хрущов на Україні. — К., 1990.

272. Шаповал Ю. Україна 20—50-х років. — К., 1993.

273. Наповал Ю.У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. — К., 1990.

274. Шафета П. Убивство міністра Перацького // Дзвін. — 1990. —№1-2.

275. Шевальє Я. Історія війни козаків проти Польщі. — К., 1993.

276. Шелест Я. Холодна відлига // Київ. — 1990. — № 8.

277. Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців. — К., 1994.

278. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. — К., 1990—1991.

279. Яковенко Я. Здобутки і втрати Люблінської унії // Київська старовина. — 1993. — № 3.

280. Яковенко Я. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.: Волинь і Центральна Україна. — К., 1994.

281. Яковлів А. Договір гетьмана В.Хмельницького з Москвою року 1654 // Дзвін. — 1991. — № 4.

282. 33-й: голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд. Л.Коваленко, В.Маняк. — К., 1991.