Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) Навч. посібник

Автори: , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 624

Дивись також:

ФУТУРОЛОГІЯ

(від лат. futurum - майбутнє і грец. logos - слово, поняття, учення") - царина теоретико-практичного ...

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ

добровільні масові об'єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного волевиявлення на основі спільних інтересів і ...

ДЕПУТАТ

(від лат. deputatus - визначений, посланий) - особа, уповноважена колективом для виконання якихось відповідальних завдань, ...

АЛЬТЕРНАТИВА В ПОЛІТИЦІ

(alternative in the policy, від лат alter — одне з двох) — необхідність вибору однієї ...

АВАНГАРД

(фр. avant - garde — передова варта, англ. vanguard) — 1) підготовлена частина військових чи ...

Глобальні проблеми сучасності

Людське суспільство вступило у XXI ст. Які проблеми воно взяло з собою в майбутнє? їх чимало. Більшість із них мають глобальний характер і можуть бути вирішені тільки спільними зусиллями всього людства. Створення дієздатного світового співтовариства, спроможного своєчасно реагувати на планетарні потреби, об'єднати всі державно-територіальні утворення, які прагнуть до співробітництва та розв'язання невідкладних завдань, стає одним із найактуальніших завдань. Після краху комуністичних режимів можливості формування світового співтовариства різко збільшились, а відповідно зросли й шанси вирішення глобальних проблем.

Однією з найбільш частих є загроза хімічного, радіаційного, транспортного та промислового забруднення довкілля. І "внесок" розвинутих країн тут найбільш вагомий. Так, на початку 90-х років на США припадало 25 % атмосферних викидів вуглекислоти, на країни колишнього СРСР — 19, Євросоюзу — 14, Китай — 10 %. Справжнім лихом для довкілля стали автомобілі. У 1970—1990 pp. їх кількість зросла з 250 до 560 млн., а річне споживання нафти — з 17 млрд. барелів до 24 млрд. Щорічне виробництво відходів у містах збільшилося з 302 млн. т до 420 млн. Реалізація Віденської конвенції 1985 р. і Монреальського протоколу 1987 р. про зниження рівня виробництва хлорфторвуглеводних речовин, що руйнують озоновий шар, засвідчили можливість співробітництва на світовому рівні у збереженні довкілля. У 1969—1971 pp. у Швеції, США, Канаді, Великій Британії, Японії були створені відомства, що відповідають за охорону довкілля.

Невідкладним завданням є очищення планети від хімічної, ядерної та бактеріологічної зброї, величезні запаси якої накопичилися унаслідок багаторічної фатальної гонки озброєнь після Другої світової війни. Не менш очевидною після чорнобильської аварії є проблема використання ядерної енергії в мирних цілях. Стурбованість людства ситуацією, що склалася, привела до створення в 1968 р. групою громадських діячів, бізнесменів і вчених "Римського клубу" з метою вивчення найважливіших проблем планети. Проаналізувавши потреби людства та ресурси планети, "Римський клуб" прогнозує катастрофу уже в першій половині XXI ст., якщо економіка досягне меж зростання. Проблема, ставши політичною, у багатьох країнах світу покликала до життя партії зелених.

Непросто складається демографічна ситуація. На жовтень 1999 р. чисельність населення землі перевищила 6 млрд. осіб. Якщо населення розвинутої Європи щороку зменшується на 1,2 мли чол., то в Африці воно, навпаки, збільшується на 15 млн. Демографічний вибух у країнах Африки, Азії та Латинської Америки гостро ставить питання про забезпечення населення світу продуктами харчування. Тільки "зелена революція" у виробництві сільськогосподарської продукції і регулювання народжуваності на міжнародному рівні зможуть наблизити світло вирішення цієї проблеми. Не зжито таке негативне явище, як локальні конфлікти. У 90-ті роки спостерігалася тенденція до їх збільшення. Лише з 1990 по 1996 р. на планеті відбулося більш як 45 збройних конфліктів. Центр протистояння сторін перемістився у райони краху комуністичних імперій — на пострадянський простір, Балкани. Конфлікти у цих регіонах, як правило, мають національно-етнічний характер, відзначаються масштабністю, непримиренністю сторін і важко піддаються врегулюванню. Як показала косівська криза 1999 р., при цьому не завжди досягається злагодженість і одностайність миротворців.

Зміни в середовищі проживання, внаслідок виробничої діяльності людини, стали причиною того, що людство зіткнулося з такими невідомими раніше важкими недугами, як променева хвороба, СНІД. На липень 2002 р. від ВІЛ-інфекції померло близько 20 млн. чол. Найбільша кількість хворих в Африці. Останнім часом СНІД швидко поширюється в Азії та Східній Європі. 2/3 населення світу страждає від нестачі питної води. Жодна окремо взята країна не може вирішити проблеми планетарного характеру. Із всесвітнім лихом можна боротися лише спільними зусиллями.

Чимдалі людство відчуває нестачу енергоносіїв. Запаси нафти, вугілля, газу з часом вичерпаються. Та й видобуток їх стає дедалі дорожчим: доводиться застосовувати надглибоке буріння, освоювати шельфи морів та океанів. Пошуки альтернативних доступних і дешевих видів палива — сьогоднішня турбота вчених усієї земної кулі.

Загальносвітовою стала проблема збереження і примноження лісів. Легені планети — ліси амазонської сельви, Екваторіальної Африки та сибірської тайги — нещадно вирубуються, і наслідки цього можуть бути катастрофічними для планети та людства. Як скоро світове співтовариство стане виплачувати грошову компенсацію власникам лісів за ощадливе ставлення до рослинного світу?

У світі поширюються злочинність та наркоманія. За даними ООН 50 млн. осіб вживають наркотики. 1989 р. від наркоманії померло 3827 чол., наприкінці століття ця цифра становила в середньому 100 тис. осіб щороку і мала тенденцію до зростання. Уже сьогодні боротьба з наркоманією та злочинністю набуває інтернаціонального характеру, стає одним із першочергових завдань світового співтовариства.

Не зникла ядерна загроза. До легального ядерного клубу долучаються все нові й нові нелегальні члени. ІІ травня 1998 p. на полігоні Покхаран три ядерні вибухи здійснила Індія. 28 травня ядерний заряд випробував і її суперник — Пакистан. 14 жовтня 1999 р. сенат США відхилив закон про заборону всіх видів ядерних випробувань, мотивуючи це необхідністю модернізації ядерної зброї. її розповзання і відсутність надійних запобіжників подальшого вдосконалення і нагромадження можуть створити критичні ситуації для людства.

Не вирішені проблеми бідності, зайнятості, прав людини. Важливим завданням є прилучення відсталих регіонів Землі на принципах демократії до надбань сучасної технотронної революції, до практики розумної взаємодії з природою та заохочення сміливого входження у світ сучасної цивілізації.

Не відійшла в минуле й проблема відвернення війни. Зникнення конфронтації по лінії "Схід — Захід" не виключає можливості виникнення іншої, по іншій осі і з іншою конфігурацією. Симптомів цього достатньо. Не допустити сповзання людства до нового протистояння — одне з головних завдань сучасності і майбуття.

Чи є організація, здатна консолідувати світове співтовариство для вирішення означених глобальних проблем? Нинішні вага й авторитет ООН, відпрацьований нею механізм розв'язання конфліктів і вирішення політичних та економічних проблем світу можуть стати основою практичного втілення в життя невідкладних міжнародних завдань за умови їх цілковитої відповідності національним інтересам усіх країн. Думається, рішення Саміту тисячоліття (Нью-Йорк, 5—8 вересня 2000 р.) про необхідність реформування ООН відповідно до завдань, що їх ставить перед собою світове співтовариство у XXI ст., послужать цій меті.