Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

КОНСЕНСУС

(consensus, від лат. consensus — згода, єдність) — 1) взаєморозуміння, згода з того чи іншого ...

Нагляд в організаціях

Розташування кімнат, коридорів та вільного простору в будинку організації може дати базове уявлення про те, як функціонує її система влади. У деяких організаціях групи людей колективно працюють у доступних для постійного нагляду приміщеннях. Через одноманітну, рутинну природу певних видів праці на виробництві, скажімо, на складальному конвеєрі, для забезпечення належного темпу роботи потрібен повсякчасний нагляд. Це ж саме часто стосується рутинної праці друкарок, які разом сидять у машинописному бюро, де їхня діяльність відкрита для нагляду керівників. Фуко особливо наголошував на тому, як видимість (або її відсутність) в архітектурному оформленні сучасних організацій впливає на стиль керівництва або відображає його. Видимість визначає те, наскільки легко підлеглі можуть зазнавати того, що Фуко називає наглядом, контролем за діяльністю в організаціях. У сучасних організаціях кожен, навіть той, хто займає відносно високу позицію, зазнає нагляду; проте чим нижчою є позиція особи, тим ретельнішим є нагляд за його (її) поведінкою.

Нагляд може набувати двох форм. Одна з них — це безпосередній контроль керівників за роботою підлеглих. Розглянемо приклад із шкільним класом. Учні сидять за столами чи партами, переважно поставленими в ряди, усі в полі зору вчителя. Від дітей вимагається уважно слухати або ж зосередитись на своєму завданні. Звісно, наскільки це відповідає дійсності, залежить від особи вчителя та схильності дітей підпорядковуватися вимогам, що до них ставляться.

"Датчик показує, що кабінка № 2 зайнята уже протягом 18 хвилин. Ви потребуєте допомоги?"

Друга форма нагляду більш витончена, проте не менш важлива. Вона зводиться до зберігання папок, записів та досьє про життя людей. Вебер розумів важливість письмових нотаток (сьогодні часто комп'ютеризованих) у сучасних організаціях, однак не дослідив повністю те, як ними можна скористатися для регулювання поведінки. Особові справи працівників здебільшого містять повну інформацію про трудовий стаж, детальні характеристики та часто — оцінку характеру особи. Такі записи використовуються для контролю за поведінкою працівників та розгляду рекомендацій щодо просування по службі. У багатьох комерційних фірмах особи на кожному рівні організації готують щорічні звіти про роботу осіб, котрі перебувають на щабель нижче. Особові справи в школах та коледжах також використовуються для контролю за діяльністю осіб, котрі проходять через ці організації.

Організації не можуть діяти ефективно, якщо робота працівників є безсистемною. Як зазначав Вебер, у комерційних фірмах люди мають відпрацювати визначені години. Діяльність має послідовно координуватися в часі та просторі, а це досягається як фізичним оточенням, так і чітким та детальним плануванням робочого часу. Графіки впорядковують діяльність у часі та просторі. За висловом Фуко, вони ефективно розподіляють людей "по організації". Графіки є умовою організаційної дисципліни, оскільки зводять в одне ціле діяльність великого числа людей. Якби в університеті, наприклад, не було неухильного дотримання розкладу лекцій, то там невдовзі запанував би суцільний хаос. Графік уможливлює інтенсивне використання часу і простору: і те, і те можна використати для багатьох видів діяльності.