Соціологія: навчальному посібнику

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: "Українська енциклопедія" | Кількість сторінок: 344

Дивись також:

ЗРІЛІСТЬ ПОЛІТИЧНА

рівень розвитку особистості, що характеризує ступінь і повноту оволодіння нею досвідом політичних відносин.

СОЦІАЛІЗМ

(франц. socialisme від лат. socialis - суспільний) - вчення і теорії, які стверджують ідеал суспільного ...

ХАРИЗМА

(від грец. charisma - милість, благодать, божий дар) - особливий тип легітимності, організації влади і ...

ЗАХИЩЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

(social security/safety) -сукупність юридичних і соціальних гарантій, що забезпечують кожному індивіду реалізацію його прав (права ...

ВОЛЯ ПОЛІТИЧНА

(political will) ~ здатність суб'єктів політики (особистості, соціальної групи, партії і т.д.) проявляти наполегливість у ...

Функції соціального мікросередовища особистості

Як посередник у системі відносин суспільства і особистості соціальне мікросередовище виконує низку функцій, які забезпечують, з одного боку, інтеграцію індивіда в суспільну систему, а з іншого — збереження в колективних формах життя індивідуальних особливостей кожної людини, які не можуть безпосередньо оцінюватися і реалізовуватися у знеособлених великих соціальних групах. У зв'язку з цим здається безпредметною одвічна методологічна суперечка про те, чи кожен індивід є особистістю, чи особистість, відповідно до повсякденного розуміння, — це видатна людина, що своєю непересічністю заслужила право називатися "особистістю". Особистість має можливість як унікальної самоактуалізації в суспільному масштабі, коли її надзвичайні якості здобувають широке суспільне визнання, так і самоактуалізації в соціальному мікросередовищі, в різних малих групах (сім'я, виробнича група та ін.).

До того ж обидва способи самоактуалізації особистості в суспільстві мають своїх прихильників. Так, дослідження життєвої перспективи молоді, проведені в Україні та Росії в 1985— 1991 рр. (Євген Головаха, Володимир Магун), показали, що більшість старшокласників, визначаючи свою перспективу, вважають достатнім визнання з боку сім'ї, друзів, знайомих, але при цьому значна частина опитаних розраховували на широке суспільне визнання, загальну пошану та повагу нащадків.

Як універсальне "поле самоактуалізації" особистості соціальне мікросередовище разом з тим визначає і межі індивідуальної самореалізації, зумовлені її похідним характером від більш широкого соціального середовища, що визначає основні форми стосунків між людьми в конкретних соціально-історичних умовах (економічні, державно-політичні, етнокультурні тощо). При цьому мікросередовище виконує функцію нормативного обмеження індивідуальної поведінки в межах прийнятої в суспільстві нормативної системи. Нормативно обмежуючи стиль життя своїх членів, мала група здійснює контроль за тим, щоб ніхто суттєво не відхилявся від прийнятих норм і вимог.

Поряд з обмеженням соціальної поведінки індивідів нормами соціального мікросередовища малі групи виконують також функцію індивідуалізації загальносоціальних вимог до особистості, здійснюючи вибіркову соціальну регуляцію свідомості та поведінки індивіда (на відміну від узагальненого регулятивного впливу з боку більш широких соціальних спільнот).

Вибірковість виявляється не тільки в індивідуалізованому впливові малих груп на особистість, а й у системі ставлення самої особистості до власного соціального мікросередовища. Порівнюючи та оцінюючи різні групи, в яких йому доводиться взаємодіяти з іншими людьми або про які він має досить переконливу інформацію, індивід одні з них визнає як ціннісно-нормативний стандарт власної свідомості й поведінки, а інші відкидає як такі, що не відповідають його життєвим орієнтаціям, планам та зразкам поведінки. Причини і закономірності особистого вибору зумовлені функцією референтності групи для особистості.