Соціологія: 100 питань – 100 відповідей

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Інкос | Кількість сторінок: 352

Дивись також:

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАДИ

(vertical line of power) - розподіл влади, управлінських функцій знизу доверху, по вертикальній лінії, ієрархічна ...

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

періодичні друковані видання та інші форми розповсюдження інформації, спрямованої на охоплення необмеженого кола осіб, соціальних ...

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

БЮРОКРАТ

(фр. bureaucrate, англ. bureaucrat) — 1) посадова особа, що виконує свої обов'язки формально; 2) особа, ...

ЗАХИСТ

(defence, protection, ам. defense) — 1) охорона, прагнення охоронити, зберегти від несприятливого впливу, втручання (наприклад, ...

Які функції виконує соціологія?

Соціологія безпосередньо включена у суспільство через виконання нею певних функцій.

Соціальна функція — це роль, яку виконує той чи інший елемент соціальної системи (соціальний інститут, соціальний процес, соціальні дії та ін.) в суспільстві або ж в соціальній спільноті. Наприклад, функція інституту сім'ї полягає в тому, щоб регулювати шлюбно - сімейні відносини в суспільстві; функція прикладних соціологічних досліджень — вирішувати конкретні соціальні проблеми.

Соціологія виконує комплекс пізнавальних функцій, адже вона досліджує соціальні явища, отримує наукові уявлення про їх сутність і зміст, вивчає зв'язки з іншими явищами, вивчає характер закономірності їх розвитку, а також виробляє на основі цього аналізу наукові прогнози розвитку соціальних процесів у матеріальній, духовній, політичній сферах. Такі прогнози можуть мати перспективний або поточний характер.

Соціологія виконує також комплекс практичних функцій. На основі емпіричного і теоретичного аналізу соціальних явищ розробляються практичні рекомендації, спрямовані на покрашення механізму соціального управління, підвищення його ефективності на всіх рівнях.

Розвиток економіки, соціальних відносин, національних стосунків, політичної системи здійснюється під впливом управлінських структур, ефективна діяльність яких науково повинна забезпечуватися соціологією. Соціологія в тій або іншій формі виявляє інтереси соціальних груп, класів, політичних партій тощо, а тому вона змушена виконувати і ідеологічні функції. Соціальний статус соціолога, його політичні погляди неминуче позначаться на зроблених вченим узагальненнях і висновках. Завдання соціолога — не підміняти науковий підхід ідеологічним, а проводити об'єктивний аналіз суспільних явищ і процесів.

Таким чином, до основних функцій соціології можна віднести наступні:

Пізнавальна — певний спосіб пізнання соціального об'єкта з метою його перетворення, оскільки соціологія забезпечує прирощення нового знання про різні сфери соціального життя, розкриває перспективи соціального розвитку.

Методологічна — розробка основних методологічних підходів на макро і мікро соціологічному рівні аналізу. Соціологія дає уявлення про суспільство як цілісну систему.

Прогностична — напрацювання науково обґрунтованих прогнозів відносно тенденцій (перспектив) розвитку суспільства, соціальної спільноти, особистості. Соціологія пояснює логіку процесів соціального розвитку, визначає можливі варіанти розвитку соціальних процесів.

Описово-інформаційна — описування та накопичування матеріалу, на основі аналізу якого здійснюється соціальний контроль та приймаються управлінські рішення;

Проективно-конструктивна — розробка моделі конкретної організації (соціального процесу) з оптимальними параметрами її функціонування. Соціологія визначає оптимальний шлях розв'язування соціальних проблем, методи, способи, процедури управлінських рішень).

Організаційно-технологічна — створення соціальних технологій, що визначають порядок і правила практичних дій по удосконаленню соціальної організації (соціальної структури, соціальних відносин тощо).

Управлінська — використання результатів соціологічних досліджень для розробки і прийняття управлінських рішень.

Інструментальна — удосконалення наявних і розробка нових методів дослідження соціальної реальності.

Ідеологічна — використання соціологічних досліджень для пропаганди своїх ідей і критики інших. Соціологія — наука об'єктивна і безпристрасна, але її результати можуть бути використані для маніпулювання суспільною свідомістю.

Виховна — мобілізація особистості на якісні перетворення, оскільки соціологія активізує діяльність, ціннісно орієнтує особистість.

Діагностична, адже соціологія дає уявлення про реальний стан суспільства, суперечливість соціальних процесів, причини напруженості в колективі, допомагає попередити виникнення і вибух соціальних конфліктів.

За умови виконання соціологією цих функцій вона здатна посісти важливе місце в житті суспільства і кожної людини, допомагаючи кожній людині обрати життєвий шлях, визначити життєві перспективи, сконцентрувати особисті зусилля на вирішенні соціальних проблем.