Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Дивись також:

АВТОРИТАРИЗМ

тип политического режима, характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или потестарного органа, но при ...

АВТОРИТАРИЗМ

(від лат. autoritas - вплив, влада) - антидемократична та антиправова концепція і практика здійснення влади; ...

АВТОРИТАРНА ВЛАДА (РЕЖИМ)

(authoritarian power/ regime, від фр. autoritaire — владний) — влада (режим влади), що грунтується на ...

РЕЖИМ ПОЛІТИЧНИЙ

(франц. regime - управління) - сукупність методів, засобів і способів, із допомогою яких владні органи ...

ДИКТАТУРА

(лат dictatura - необмежена влада) – нічим необмежена влада особи, класу чи іншої соціальної групи ...

Розділ 6. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ

Запитання та навчальні завдання

1. Дайте розгорнуте визначення "політичного режиму" як категорії політології.

2. Назвіть питання, на які треба відповісти при характеристиці політичного режиму в конкретній країні.

3. Чим відрізняється поняття "політичний режим" від поняття "політична система"?

4. Охарактеризуйте основні риси тоталітарного політичного режиму.

5. Покажіть особливості авторитарного режиму на конкретних прикладах.

6. Назвіть основні шляхи переходу від тоталітарних режимів до демократичних.

7. Визначте основні передумови виникнення демократичного політичного режиму.

8. Назвіть сучасні держави, в яких демократичний режим є панівним

9. Які різновиди авторитарних режимів ви можете назвати?

10. Охарактеризуйте політичний режим сучасної України.

11. Зіставте кілька визначень політичного режиму і спробуйте дати власне категоріально - понятійне визначення даного явища.

12.Визначте спільні риси й відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичних режимів.

13.Порівняйте демократичні режими кількох стран за такими політологічними параметрами: стан громадянського суспільства, держава і політична мобілізація, система владного впливу.

14. У чому полягає відмінність державного і політичного режимів?

15. Поясніть, чому для того, щоб мати уяву про реальну політичну владу в тій або іншій країні, необхідно знати не лише про проголошену в ній форму правління, але й про пануючий політичний режим.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андерсон Р. Д. Тоталитаризм: концепт или идеология? // Полис. - 1993.

2. Арендт X. Джерела тоталітаризму. - К.: Ельга, 2002.

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. - М.: Логос, 1999.

4. Бессонов Б. Н. Фашизм: идеология, политика. - М.: Высшая школа, 2000.

5. Вятр Е. Типология политических режимов. - Палмен: Панор-Пресс, 1991.

6. Давимук С., Колдій А., Кужелюк Ю. Політичні режими сучасності та перехід до демократії. - Львів, 1999.

7. Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // Социс. - 1994. – № 4.

8. Долженков О. Сутність політичного режиму в Україні // Нова політика. - 2000. - № 2.

9. Пахарев А. Пострадянський авторитаризм: куди йдемо // Віче. - 2001. - № 7.

10. Сумбатян Ю. Г. Авторитаризм как категория политической науки // Гуманитарные знания. - 1999. - № 6. 

11. Сумбатян Ю. Г. Политические режимы: происхождение, сущность и

основная форма // Обществознание в школе. - 1998. - № 2.

12. Чабан М. Авторитаризм і тоталітаризм: уявна подібність // Політичний менеджмент. - 2003. - № 2.

13. Хайек Ф. А. Чили: от диктатуры к демократии. - М.: Книга, 1999.

14. Хорос В., Чешков М. Авторитаризм и демократия в третьем мире // Мировая экономика и международные отношения. - 1995. - № 7.

15. Якушик В. Політична система та політичний режим // Політична думка. -1993. - № 1.

16. Якушик В. Різновиди політичних режимів // Віче. - 1995. - № 9.