Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Ін-т економіки, упр. та госп. права | Кількість сторінок: 300

Висновки. Запитання і завдання

1. Сьогодні на Заході існують десятки різних наукових шкіл, котрі розробляють безліч етнонаціональних та етнополітичних концепцій, теорій, парадигм і моделей, які постійно вдосконалюються і майже кожні 10-15 років змінюються. Це запобігає їх догматизації і робить більш коректними. Разом із тим, розвиток концепцій дещо запізнюється від розвитку самих етнополітичних процесів, майже всім концепціям притаманний європо- та/чи американоцентризм, все ще бракує моделей та узагальнюючих теорій тощо.

2. Більшість західних і особливо вітчизняних вчених ще не усвідомлюють (на жаль), що етнонаціональна та політична сфера людського буття є взаємозалежними і взаємообумовленими феноменами і становлять єдину, цілісну і нерозривну царину - етнополітичну.

Лише в Україні її досліджують представники понад двох десятків окремих наук та наукових напрямків, серед яких етнологія, націологія, етнофілософія, етносоціологія, етнодержавознавство, етнополітика, політична етнологія та ін. Але потрібна окрема, спеціальна, загальна наука, яка б, по-перше, вивчала саме етнополітичну царину; по-друге, інтегрувала відповідний теоретичний доробок інших етнонаук та етнонапрямків; по-третє, служила новою дослідницькою концепцією; по-четверте, розробляла теоретичні засади, принципи і методи для практичної етнонаціональної політики і, нарешті, стала новою навчальною дисципліною.

3. Найкраще цю роль може виконати етнополітологія - наука про місце і роль етнонаціональних спільнот (етносів, націй, етнічних та національних груп) в історії людської цивілізації та політичному житті суспільства, про їх відносини між собою, а також із державою та її органами, про закономірності етнополітичних процесів, про рушійні сили етнічних і національних рухів та їх ідеології (етніцизм та націоналізм), про засади й принципи етнонаціональної політики, шляхи і методи врегулювання етнополітичних конфліктів та забезпечення етнополітичної стабільності в окремій державі та у світі в цілому.

4. Саме така наука народжується сьогодні в Україні. Актуальність і перспективи її подальшого розвитку величезні. Вона має своє власне дослідницьке поле - етнополітичну царину людського буття, власні пред-
мет і об'єкт вивчення, власну методологічну базу - критичне етнополі-тичне мислення та низку спеціальних методів дослідження, власний понятійно-категоріальний апарат, зростаючу кількість прихильників серед вчених, офіційне визнання та певні досягнення тощо.

5. Тісно співпрацюючи з іншими науками, спираючись на їх досягнення, етнополітолога дає можливість по-новому подивитись на історію людства, його сучасне й майбутнє, побачити багатовимірність людини і людства, збагнути величезну самоцінність етнонаціональних спільнот, побачити їх нерозривний зв"язок із політикою, зрозуміти природу етно- і національно-визвольних змагань, виявити діалектику особистих, етнічних, національних, класових, державних і вселюдських інтересів, з'ясувати причини загострення і шляхи врегулювання етно-політичних конфліктів тощо. Коротко говорячи, етнополітологія може і повинна внести свій вклад у вирішення багатьох складних проблем, які виникли перед людством на порозі третього тисячоліття.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

ЗАПИТАННЯ

1 .Що таке етнополітологія і в чому її відмінності від інших суспільних наук?
2. Що дає вивчення етнополітологи' людині та розвиток цієї науки і навчальної дисципліни для суспільства?
З Які переваги має критичне етнополітичне мислення над догматичним?
4.Чим можна пояснити запізніле і повільне становлення етнополітологи в Україні?
5.Чи може ентонаціональна політика бути ефективною і конструктивною без науково-теоретичного обгрунтування?
б.Чим зумовлена зростаюча актуальність розвитку і вивчення етно-політології?

ЗАВДАННЯ

1. Дайте характеристику основних методів і принципів етнополітич-них досліджень.
2. Підготуйте розгорнутий коментар на схему порівняльного аналізу догматичного і критичного етнополітичного мислення.
3. З'ясуйте і обгрунтуйте власну точку зору на проблеми існування і можливості пізнання закономірностей розвитку етнополітичних процесів.
4. Наведіть додаткові аргументи на користь розвитку етнополітології як науки та її широкого введення в учбовий процес у вузах України.
5. Порівняйте зміст і значимість понять "етнополітика" та "етнополітологія'.
6. З'ясуйте місце і роль етнополітології в системі суспільних наук сьогодні і на перспективу.