Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

МЫШЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма политического сознания, которая при осознании социально-политической сферы использует рациональные способы познания. Политическое мышление - ...

ВИСНОВКИ

1. Міжнародна політика є важливим видом політики, яка проводиться народами і урядами на міжнародній арені з метою забезпечення своїх національних інтересів. Важливіша проблема полягає у координації, узгодженості, взаємодії зусиль різних країн у досягненні загальної мети — забезпечення мирних умов людського розвитку.

2. Геополітика є такою концепцією зовнішньої політики, яка базується на визнанні визначальними чинників політичної історії та географи - просторових факторів, кліматичних умов, наявності виходів до морів і океанів, що забезпечує могутність держав та можливості домінування у планетарному чи субконтинентальному (континентальному) масштабі.

3. Новий світовий порядок у політичному аспекті означає таку архітектоніку міжнародних відносин, яка покінчить з конфронтаційним минулим людства та буде заснована на принципах рівності, поваги до суверенітету, заборони застосування сили у міжнародних відносинах. Водночас цей порядок передбачає воєнно-політичну діяльність блоків і Альянсів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Назвіть атрибути зовнішньої політики.

2. Проаналізуйте зміст основних підходів до зовнішньої політики в історії політології.

3. У якому відношенні знаходяться зовнішня політика та геополітика?

4. Визначте особливості національних шкіл геополітики.

5. Яким чином геополітичні настанови трансформуються у політичні гасла та політичні програми?

6. Охарактеризуйте сучасні геополітичні настанови Росії та місце України в них.

7. Розкрийте політичний сенс діяльності блоку НАТО.

8. Що означає термін "новий світовий порядок" і яке місце займають у ньому міжнародно-правові аспекти?

9. На чому базувалися світові порядки часів "холодної війни"?

ЛІТЕРАТУРА:

1. Towards NATO's Political and military Strategy for The 2Pst Century. Bratislava, 2004.

2. Довідник НАТО.-Брюссель, 2001.

3. ЕндрюХейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ. - М., 2005.

4. Каплан М. Система и процесс в международной политике // Теория международных отношений: Хрестоматия.- М." 2002.

5. Конституція України. — К, 1996.

6. Политология: Хрестоматия. - Спб.: Питер, 2006.

7. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004.

8. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко.- М.. 2002.

9. Политология: Учебное пособие / Под ред. A.C. Тургаева, А.2. Хренова. - Спб., 2005.

10. Політологія: підручник для Вузів / Ред. Кремень В.Г., Пазенок B.C. та ін.-К.,2001.

11. C.Г. Рябов, M.B. Томенко. Основи теорії політики. - К., 1995.

12. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. ma ін. Основи загальної та воєнної політології. - К.: НАОУ, 2007.

13. Шульга М. А. Російський дискурс геополітики. - К., 2006.