Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

КОНСЕРВАТИЗМ

(от лат.conservate - сохранять, охранять, за­ботиться о сохранении) - политическая идеология, выступающая за сохранение существующего ...

впывапывап

ывапыварыв

ГІМН ДЕРЖАВНИЙ

урочиста пісня, офіційно визначена як символ державної єдності.

ПІДДАНСТВО

приналежність особи до якоїсь держави, перебування під її юрисдикцією

АВТОКРАТ

(autocrat, від гр. autokrates — самовладний) — самодержець, необмежений одноособовий правитель з неосяжною верховною владою.

ВИСНОВКИ

1. Політична діяльність завжди буває "осмисленою" на будь-якому рівні, починаючи від буденного розуміння мети і засобів політики і завершуючи цілісними концепціями стосовно використання політичної влади у відповідних цілях. Поглиблення процесу демократизації зумовлює зростання значення комунікативної функції політичної свідомості.

2. Політична свідомість на науково-теоретичному рівні виступає у вигляді ідеологій самого широкого спектру — ліберальної, ліберально-демократичної, демократичної, соціалістичної, комуністичної, націоналістичної, фашистської тощо.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Як співвідносяться поняття суспільної свідомості та політичної свідомості?

2. Розкрийте рівні політичної свідомості та визначте їх специфіку.

3. Ким і як розробляється політична ідеологія?

4. Що таке динамізм політичної психології мас?

5. Назвіть найбільш впливові ідейно-політичні течії сучасності.

6. Які об'єктивні та суб'єктивні фактори вплинули на поширення пацифізму?

7. Що є соціально-економічною базою поширення мілітаризму у сучасному світі?

8. Які схожі позиції мають лібералізм та консерватизм?

9. Як ставляться лібералізм, консерватизм, націоналізм до використання сили у зовнішній політиці?

10. Розкрийте політичний та культурологічні аспекти націоналізму та неофашизму.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Ендрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ.- М., 2005.-71-74.

2. Ідеологія // Філософський енциклопедичний словник. - К., 2002.- С. 235.

3. Консерватизм // Політологічний енциклопедичний словник. — К., 1997.- С. 165.

4. Консерватизм // Філософський енциклопедичний словник. - К, 2002.- С. 297.

5. Націоналізм // Політологічний енциклопедичний словник. - Км 1997.- С 217.

6. Пацифізм //Філософськийенциклопедичний словник. - К., 2002.-С. 472-473.

7. Политология: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В. Л авриненко. - М, 2002.

8. Політологічний енциклопедичний словник - К., 2004.

9. Політологія. Підручник. За ред. О. Бабкіноїта В. Горбатенка. - К.,

2001.

10. РадугинА.А. Політологія. Курс лекцій. - М., 1997.

11. С.Г. Рябов, М.В, Томенко. Основи теорії політики. — К., 1995.

12. Цюрупа MB., Ясинська B.C. ma ін. Основи загальної та воєнної політології.- К.: НАОУ, 2007.