Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

(international relations) - сукупність економічних, політичних, правових, дипломатичних, військових, культурних та інших зв'язків і відносин ...

МОВА ВЛАДИ

(language of power, power language) — система всіх засобів і сигналів, за допомогою яких влада ...

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

(political expirience) – узагальнені результати, висновки, уроки, отримані з минулої і дійсної практики політичної діяльності ...

ПОЛІТИК

– (politician) — 1) активний ініціатор, учасник політики, політичного життя; 2) політичний діяч, особа, що ...

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

ВИСНОВКИ

1. Політика є одна з важливіших суспільних сфер, пов'язаних зі здобуттям та використанням влади і вона має властивість включати у свою сферу впливу всі сторони суспільного та приватного життя, зокрема, економіку, право, мораль, культуру, війну та мир.

2. До основних типів політики відносяться політика з позиції сили, "реалістична" політика, а видами політики можуть бути внутрішня, зовнішня, світова, регіональна тощо.

3. В структурі загальнодержавної політики воєнній політиці відведена роль координації всіх зусиль держави і громадянського суспільства в сфері захисту оборони, вона певним чином протистоїть безладдю та боротьбі між гілками влади за пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Назвіть атрибути політики та дайте визначення політики.

2. В яких ситуаціях людина стає активним суб'єктом політики?

3. Які взаємини між політикою та владою?

4. Розкрийте особливості кожного типу і виду політики.

5. Які можна навести визначення політики з історії політологічної думки ?

6. Визначте найбільш адекватне визначення Політичної влади щодо ситуації в Україні.

7. Хто з перерахованих суб'єктів соціальної структури суспільства не може претендувати на статус політичного суб'єкта: мафія, профспілки, транснаціональні компанії, еліта, трудящі маси.

8. Якою є структура політики держави?

9. Охарактеризуйте основні концепції ведення світової політики.

10. Чи є особлива регіональна політика у об'єднаної Європи?

ЛІТЕРАТУРА:

1. Єндрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ.- М., 2005.

2. Конституція України. — К, 1996.

3. Политология: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В. Лавриненко. - М., 2002.

4. Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

5. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 1997.- С. 258.

6. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2005.

7. Рудич. Ф. М. Політологія. Курс лекцій. - К., 2004.

8. С.Г. Рябов, М.В, Томенко. Основи теорії політики. — К., 1995.

9. Цюрупа М.В., Ясижька В. С. та інші. Основи загальної та воєнної політології. - К: НАОУ, 2007.