Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ

совокупность элементов и феноменов сознания, культуры в целом, политического поведения, формирования и функционирования государства и ...

ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА

важнейший показатель активного гражданства, инициативного поведения и практического гражданского соучастия в общественных делах. Начиная с ...

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

рівень засвоєння людиною й суспільством політичних ідей, поглядів, концепцій, програм, досягнень суспільно-політичної думки; зрілість і ...

АРЕАЛ КУЛЬТУРНЫЙ

- англ. area, culture; нем. Areal, kulturelles. Геогр. район, для жителей к-рого характерна общая культура ...

БЕНЕДИКТ

Бенедикт (Benedict) Рут Фултон (1887-1948) - американский культурантрополог, виднейший (вместе с Кардинером, Линтоном, Сепиром, М. ...

ВИСНОВКИ

1. Політична культура громадянина належить до важливої складової політичної системи суспільства. Зафіксовано двосторонній взаємозв'язок - політична культура особистості залежить від політичної системи суспільства, політичного режиму влади, домінуючого типу політичної культури, а останні визначаються політичною культурою еліти, політичних лідерів, партійних активістів та функціонерів.

2. Політична культура суб'єктів політичного життя України може бути визначена як культура переважно підданського типу, поділена значними відмінностями у регіонах, у ній переважають емоційно-оціночний компонент, натомість недостатньо розвинені політичні знання, традиції та політичні ідеали демократичного штибу.

3. Політична культура керівника має бути демократичною, патріотично-громадянського спрямування. Вона визначається чітким статусом керівника — посадової особи, основна функція якої є виконання службових обов'язків громадянина української держави з великими владними повноваженнями.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Дайте одне з визначень політичної культури на основі діалектики загального (культури) та особливого (політичної культури).

2. Розкрийте структуру політичної культури та визначте цінність кожного елемента - складника: свідомості, діяльності, політичних норм, цінностей, ідеалів.

3. Як Ви ставитесь до низької політичної активності громадян на виборах у контексті певних тилів політичних культур?

4. Які чинники визначають особливості прояву політичної культури керівника?

5. Розкрийте зміст основних типів політичної культури сучасності

6. Які напрямки можна визначити для перетворення підданського типу політичної культури у активно-громадянський тип культури?

7. З'ясуйте тенденції та суперечності формування політичної культури сучасного українського суспільства.

8. Які шляхи подолання різких розбіжностей у політичній культурі різних регіонів України?

9. Проаналізуйте співвідношення змісту політичної культури керівників та пересічних громадян у демократичній державі.

ЛІТЕРАТУРА:

1. АлмондГ., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

2. Політична культура // Політологічний енциклопедичний словник. - К., 1997.- С. 263.

3. Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

4. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко.- М.,

2002.

5. Политология: Учебное пособие / Под ред. A.C. Тургаева, А.Е. Хренова.-Спб., 2005.

6. Політологія: підручник для Вузів/ Ред. Кремень В.Г., Пазенок B.C. 1" ІН.-К..2001.

7. Резолюція ПАРЄ про ситуацію в Україні 3 квітня 2007 p.

8. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник для ВУЗів. - К., 2005.

9. Cae П.М. Політична культура українського суспільства. - К.: Л и бід ь.

1998.

10. Універсал національної єдності. - Київ, 2006.

11. Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение / Под ред. Л. Харрисона и С. Хангтингтона. Пер. с англ. - М., 2002.

12. Ясинська ? С. Демократична політична культура: основні риси та форми прояву //Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. - 1998. - № 28. - С. 46-49.

13. Ясинська В. С. Особливості трансформації політичної культури в умовах становлення демократичного політичного режиму // Автореф. дисер. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.- Київ, 2004.-18 с.