Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Дивись також:

БИГАМИЯ

БИГАМИЯ (ДВОЕЖЕНСТВО, ДВОЕМУЖЕСТВО) (от лат. bis - два раза и греч. gamos - брак) - ...

АТЕИЗМ

(от греч. atheos - безбожный) - англ. atheism; нем. Atheismus. Отрицание существования Бога и связанное ...

БИКУЛЬТУРАЛИЗМ

(от лат. bis - два раза и cultura - образование) - англ. biculturalism; нем. Bikulturalis-mus. ...

АРХИВ

(от лат. archivum - хранилище документов) - англ. archive; нем. Archiv. 1. Учреждение или его ...

БИОЛОГИЗМ

(от греч. bios - жизнь и logos - слово, учение) - англ. biologism; нем. Biologismus. ...

Тема 4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

1. Влада як соціальне явище. Політична влада.

2. Функціонування політичної влади. Летіти мність влади.

Методичні рекомендації

1. Влада є центральною політичною категорією. Вона дає ключ до розуміння сутності і призначення політичних рухів і самої політики. Тому розуміння сутності влади й знання форм її здійснення є однією з основних передумов ефективної політичної діяльності, дозволяє виділити політику і політичні відносини з усієї групи суспільних відносин.

Аналізуючи сутність і зміст влади як соціального явища, треба звернути увагу на те, що вона зумовлена цілим комплексом як матеріальних, так і духовних потреб людини, серед яких потреби свободи, самореалізації, самоствердження, розвитку як особистості тощо. Влада визначається як здатність і можливість здійснювати свою волю певним суб'єктом, чинити вирішальний вплив на діяльність та поведінку людей за допомогою відповідних засобів. Вона проявляється в різних динамічних формах залежності та взаємодії між суб'єктами і завжди складним, багатогранним явищем.

Політична влада має свою специфіку, виявляється як взаємодія суспільних інтересів суб'єктів політики на принципах організованого примусу, що здійснюється завдяки інституціоналізації влади з використанням політичних засобів.

Для визначення сутності політичної влади:

порівняйте основні характерні ознаки влади як соціального явища і політичної влади;

—дайте відповідь на питання про спільне і відмінне між політичною і державною владою;

— зверніть увагу на фактори легітимізацїї влади.

2. Створення умов для ефективного функціонування політичної влади є ключовим завданням кожного суспільства і охоплює собою цілий комплекс заходів по його організації і самоорганізації. Зміст цих заходів полягає у впровадженні державного правління і державного устрою методів, принципів та засобів регулювання політичних процесів.

Простежуючи характер та тенденції функціонування політичної влади на різних етапах розвитку людської цивілізації, можна відзначити тенденцію поступового, починаючи з епохи Просвітництва, процесу демократизації політичної влади.

Відповідно до методів здійснення політичної влади, домінування регулюючих, узгоджуючи чи силових форм її забезпечення виділяються політичні режими — тоталітарний, авторитарний та

демократичний, що базуються на відносинах залежності, взаємозалежності та незалежності політичних суб'єктів.

Для з'ясування реалізації влади в політичному житті суспільства необхідно:

—розкрити її функції в життєдіяльності суспільства;

— порівняти основні ознаки різновидів політичних режимів (тоталітарного, авторитарного, демократичного);

—розглянути реалізацію народовладдя в демократичному суспільстві;

— визначити сутність та умови функціонального розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову.

Влада є центральною політичною категорією. Вона дає ключ до розуміння сутності і призначення політичних рухів і самої політики. Тому розуміння сутності влади й знання форм її здійснення є однією з основних передумов ефективної політичної діяльності, дозволяє виділити політику і політичні відносини з усієї групи суспільних відносин.

Основні поняття та категорії


Авторитет влади — одна з форм легітимного здійснення політичної влади. Це якість, яку може мати або не мати суб'єкт влади.

Влада — це здатність і можливість здійснювати свою волю, чинити вирішальний вплив на діяльність, поведінку людей за допомогою певних засобів, зокрема авторитету, права, насильства.

Політична влада — здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на політичну діяльність і політичну поведінку людей та їх об'єднань за допомогою будь-яких засобів — волі, авторитету, права, насильства.

Легітимність (від лат. legitimus — законний, правомірний, належний, справедливий) — здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади.

Легальність (від лат. lex — закон) — дозволеність, відповідність чинним законам, прийнятність якогось політичного явища чи події, незважаючи на те, що вони можуть комусь не подобатись.

Ресурси влади — сукупність методів і засобів для досягнення цілей політичними суб'єктами, укріплення і розширення політичної влади.

Харизма (від грец. charisma — милість, благодать, божий дар) — особливий тип легітимності, організації влади і лідерства, що ґрунтується на виняткових якостях тієї чи іншої особистості, головним чином релігійного або політичного діяча, які дозволяють йому здійснювати в суспільстві функції пророка, вождя чи реформатора.

Питання для дискусії


1. Поясніть, у чому полягає відмінність між джерелами влади і яке, з вашої точки зору, це має значення для формування ставлення суспільства до існуючої політичної влади.

2. Чому, з вашої точки зору, для сучасності характерна тенденція до демократизації відношень між владними структурами та суспільством в цілому?

3. Проаналізуйте зміст і головні висновки біхевіористичної концепції влади.

4. Схарактеризуйте основні положення релятивістських концепцій влади.

5. Поясніть, чому владні відносини існують у людському суспільстві.

Теми рефератів


1. Політичне життя і владні відносини.

2. Легітимність влади як соціальна проблема.

3. Проблеми влади і владних відносин у сучасному українському суспільстві.

4. Реалізація влади в демократичному суспільстві.

5. Влада: генеза, компоненти, методи функціювання.

6. Засоби і механізми функціювання влади.

7. Походження влади і розвиток вчень про неї.

8. Структура політичної влади.

9. Влада в політичному житті суспільства.

Питання для самоконтролю


1. Дайте розгорнуте визначення поняття «влада».

2. Покажіть специфічні риси політичної влади.

3. Розкрийте зміст поняття «легітимність політичної влади».

4. З'ясуйте структурні елементи політичної влади.

5. Схарактеризуйте основні види і ресурси політичної влади.

6. Назвіть сучасні тенденції в розвитку політичної влади.

7. Розкрийте основні концепції політичної влади.

Питання до заліку


1. Визначення політичної влади.

2. Основні концепції влади.

3. Зміст і основні висновки біхевіористичної концепції влади.

4. Основні положення релятивіської концепції влади.

5. Що таке легітимність влади?

6. Принципи і сутність поділу влади.

7. М. Вебер про три типи влади.

8. Основні види влади.

Питання до іспиту


1. Політична влада: джерела, ресурси та механізми здійснення.

2. Принципи і сутність поділу влади в демократичному суспільстві.

3. Влада як соціальне явище. Концепції влади. Методи влади. Проблеми легітимності влади.

Завдання для самостійної роботи


1. У рекомендованій літературі простежте виклад змісту категорій: влада, владні відносини, поділ влади, легітимність влади.

2. Зробіть порівняльний аналіз існуючих визначень «влади».

3. Визначте умови реалізації політичної влади та її ефективність у регулюванні суспільних відносин.

4. Схарактеризуйте реалізацію влади в сучасному українському суспільстві.

Рекомендована література


Вебер М. Политика как признание и профессия Избр. Произв. — М., 1990.

Власть. Очерки современной политической философии Запада. — М., 1989.

Грушевскнй М. С. На порозі Нової України. Гадки і мрії. — К., 1992.

Йванов В., Матвиенко В., Петрушев В., Молодих И. Технология политической власти. — К., 1994.

Конституція України. — К., 1996.

Кравченко В. І. Територіальний устрій та місцеві органи влади Украї-/ни.— К., 1995.

Парето В. Компендиум по общей социологии // Антология мировой политической мьісли. В 5-ти т., — М., 1997. — Т. 5.

Парсонс Т. О понятий «политическая власть» // Антология мировой по-литической мьісли: В 4-х т. — М., 1997. — Т.2.

Романюк О. Г. Суспільство, влада, політика. — Харків, 1993.

Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. — К., 1996.

Сиренко В. Ф. Интересьі — власть — управление. — К.,1991.

Сучасна політична філософія: Антологія / Упоряд. Янош Кіш. Пер. з англ. — К., 1998.

Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редколегія: М. І. Михальченко, Ф. М. Рудич. — К., 1999.

Технология политической власти. — К., 1994.

Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на по-роге XXI века. — М., 1991.

Українська державність у XX ст. / Керівн. авт. кол. О. Дергачов. — К., 1996.

Халипов В. Ф. Власть: Основьі крамологии. — М., 1995.

Шаповал В. Н. Президент у механізмі здійснення державної влади. — К., 1995.

Шаповал В. Н. Президент у механізмі здійснення державної влади. — К., 1995.

ЗнгпинЛ. М. Разделение властей: опьіт современного государства. — М., 1996.