Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Дивись також:

БЕЛЛ

Белл (Bell) Даниел (Ю.05.1919, Нью-Йорк) - американский социолог, специалист в области истории обществ, мысли, политических ...

БИГАМИЯ

БИГАМИЯ (ДВОЕЖЕНСТВО, ДВОЕМУЖЕСТВО) (от лат. bis - два раза и греч. gamos - брак) - ...

АТЕИЗМ

(от греч. atheos - безбожный) - англ. atheism; нем. Atheismus. Отрицание существования Бога и связанное ...

БИКУЛЬТУРАЛИЗМ

(от лат. bis - два раза и cultura - образование) - англ. biculturalism; нем. Bikulturalis-mus. ...

АРХИВ

(от лат. archivum - хранилище документов) - англ. archive; нем. Archiv. 1. Учреждение или его ...

Тема 5. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

1. Сутність, структура та функції політичної системи.

2. Типологія політичних систем.

3. Політична система України.

Методичні рекомендації

1. Розпочавши вивчення першого питання, треба мати на увазі, що політична система суспільства одна з найскладніших категорій політології: Спочатку слід з'ясувати, що собою являє загальна теорія систем. Наступним кроком є дослідження внеску в розробку теорії політичних систем, здійснених Т. Парсоном, Д. Істоном, Г, Алмондом, і порівняння їх поглядів. Необхідно також проаналізувати погляди і підходи до структури політичної системи як зарубіжних, так і вітчизняних учених. Вивчення першого питання слід завершити аналізом підходів різних вчених до функцій політичних систем.

2. Друге питання передбачає розуміння того, що порівняння типів політичних систем за різними критеріями дозволяє більш глибоко аналізувати їх переваги і недоліки. Досліджуючи це питання, треба з'ясувати, як змінювалися погляди на типологію політичних систем з античних часів, коли розглядали характерні особливості різних форм правління, ідо сучасної типології.

3. Третє питання присвячене проблемам становлення та реформування політичної системи України. Розкриваються шляхи реформування всіх підсистем українського суспільства (економічної, соціальної, політичної, міжнародної та ін.). Аналізуються основні напрями і перспективи формування нової політичної системи України, виходячи з глибокого і всебічного аналізу всіх структурних елементів політичної системи. Досліджуються складові елементи цього процесу.

Основні поняття та категорії


Державні інститути — це система органів влади управління, і життєдіяльності держави. До них можна віднести: парламент — законодавчий орган, уряд — виконавчий орган, суди всіх рівнів, армію, міліцію, держбезпеку і т. ін.

Інститути — позначення в політичній мові двох класів соціально-політичних явищ: 1) політичних установ з організаційною структурою, централізованим управлінням та виконавчим апаратом (тобто інститути влади — уряд, законодавчий орган і т. ін.); 2) форми та сутності політичних відносин, функцій, типів управління: інститути президентства (президентської влади), представництва (тобто процедури обрання довірених осіб, парламенту і т. ін.), партій, асоціацій і тощо.

Політична участь — невід'ємна якість політичної та будь-якої іншої управлінської діяльності людей, яка слугує одним із засобів виразу і досягнення їх інтересів.

Політичний процес — це вся сукупність дій, спрямованих на забезпечення формування, зміни, реформування та функціонування політичної системи.

Політичні інститути (в широкому значенні) — це не тільки політичні організації і політичні органи, а й регульовані нормами права сукупності соціально-політичних відносин.

Президентське правління: 1) передбачене Конституцією держави припинення діяльності інститутів самоуправління регіонального адміністративного утворення і здійснення управління державою безпосередньо уповно-

важеними, призначеними главою держави— Президентом і підконтрольними йому; 2) передбачене Конституцією наділення глави держави — Президента надзвичайними повноваженнями в масштабах всієї держави, які понад з іншими повноваженнями, включають і право на згортання, на деякий час, діяльності традиційних демократичних інститутів.

Питання для дискусії


1. Що визначає тип політичної системи суспільства?

2. Від чого залежить стабільність політичної системи?

3. Місце і роль політичних партій у політичній системі суспільства.

4. Чи існує зв'язок між стабільністю, прогресом суспільства та ефективністю виконуваних політичною системою функцій?

5. Які функції політичної системи України є найнерозвинутішими і що зумовлює політичну і соціальну напруженість у суспільстві?

6. Загальне та особливе у формуванні та розвитку політичних систем.

Теми рефератів


1. Основні елементи політичної системи суспільства, їхня роль та функції.

2. Стабілізуючі фактори функціонування політичної системи.

3. Порівняльний аналіз політичної системи за проектом Конституції гетьмана Пилипа Орлика та Української Народної Республіки.

4. Політична система України за новою Конституцією.

5. Політична система як механізм функціонування владних відносин у суспільстві.

6. Механізм функціонування політичної системи суспільства.

7. Конституційні засади сучасної політичної системи України.

Питання для самоконтролю


1. З'ясуйте суть таких категорій та понять: політична система, політичні інститути, функції політичної системи.

2. З'ясуйте, які функції є головними в діяльності політичної системи?

3. Розробіть схему політичної системи суспільства України.

4. Як впливає бюрократія на функціонування політичної системи суспільства?

5. Яке місце займає церква в державі і як вона впливає на функціонування політичної системи?

6. Визначте конституційні засади сучасної політичної системи України.

Питання до заліку


1. Т. Парсонс та його зальна теорія соціальних систем.

2. Теорія політичних систем Д. Істона.

3. Модель політичної системи за Г. Алмондом.

4. Функції політичних систем: аналіз підходів.

5. Політичні та правові норми як елемент політичної системи суспільства.

6. Взаємозалежність проблем розвитку, модернізації, реформування та трансформації політичних систем.

Питання до іспиту


1. Системний аналіз та його роль у становленні теорії політичних систем суспільства.

2. Структура політичної системи: погляди політологів різних шкіл.

3. Сутність політичних систем.

4. Межі дій політичної системи.

5. Політична організація суспільства— стрижневий елемент політичної системи.

6. Механізми функціонування політичної системи.

7. Проблеми збереження та забезпечення стабільності політичних систем.

Завдання для самостійної роботи


1. Проаналізуйте поняття: системність, системний підхід, системний аналіз, система.

2. З'ясуйте головні концепції основоположників сучасної теорії політичних систем.

3. Схарактеризуйте особливості політичних систем країн Західної Європи.

4. Проаналізуйте основні шляхи модернізації та трансформації політичних систем.

5. З'ясуйте основні стабілізуючі фактори функціонування політичної системи.

6. З'ясуйте механізми функціонування політичних систем суспільства.

7. Проаналізуйте залежність рівня й типу політичної культури суспільства та типу політичної системи.

8. З'ясуйте місце інституту президентства політичної системи суспільства.

Рекомендована література


Анохин М. Г. Политические системьі: адаптация, динамика, устойчи-вость. — М., 1996.

Бокщанин И., Губерский С. Политические системи стран Западной Европьі: Серия 1. Институт президенства Итальянской Республики. — К., 2000.

Бокщанин К, Губерский С, Кирилюк Ф. Политическая система стран Западной Европьі: Серия 2. Институт президентства V Французской Республики. — К., 2000.

Борисов В. К. Теория политических систем. — М., 1991.

Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Современньїй левиафан: очерки полити-ческой социологии капитализма. — М., 1985.

Каменская Г. В., Радионов А. Н. Политические системи современности: учеб. пособие. — М., 1994.

Конституція України. — К., 1996.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. — К., 1998.

Рудим Ф. М. Політологія. Курс лекцій. — К., 2000.

Селезнев Л. И. Политические системи современности: сравнительньїй анализ. — СПб., 1995.

Тихомиров С. И. Основньїе направлення развития современньїх политических систем. — Севастополь, 1999.

Формирование политической системи России. — М., 1996.

Шаповал В. Н. Зарубіжний парламентаризм. — К., 1993.

Шаповал В. Н. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. — К., 1995.