Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

ОДНОПАРТІЙНА СИСТЕМА

неконкурентний тип партійної системи, що складається з представників або членів однієї політичної партії. Існувала в ...

ВЛАДА ПАРТІЇ

(the party in power) — вплив (нерідко без достатніх підстав і повноважень) тієї чи іншої ...

ГРУПА ТИСКУ

суспільно-політичне об'єднання, яке прагне задоволення власних інтересів через вплив на державну владу або політичні партії. ...

ВЛАДА НАРОДУ

(power of the nation/people) — загальна, встановлена законом участь населення країни у керуванні державою, державними ...

ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ

(від англ. lead - вести, керувати схиляти до чогось) - глава, керівник держави, партії, громадсько-політичної ...

ВИСНОВКИ

1. Досвід розвинутих парламентських демократій свідчить, що від політичних партій, які формують уряди та парламенти, все більше залежить демократизація суспільства. Тому спроби реалізації заходів конституційної реформи в Україні 2004-2006 рр. значно посилило увагу до політичних партій, оскільки вони стають суб'єктом державної політики.

Процес трансформації партійної системи в Україні триває в кількісному і в якісному вимірах. Системними ознаками партійного життя в Україні стали багатопартійність, між-партійна (між-блокова) взаємодія, активний вплив на конституційні органи влади, включення військово-політичних питань до партійного будівництва.

2. Найбільш проблемним залишається питання зовнішньополітичних орієнтирів держави. Якщо праві партії підтримують євроатлантичну інтеграцію України та вимагають її інтенсифікації, то ліві наголошують на необхідності припинення, демонтажу контактів із Заходом та прискореного військово-політичного співробітництва України з РФ та іншими державами СНД.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Знайдіть історичні передумови та соціальні причини виникнення протополітичних організацій (партій).

2. Які історичні типи політичних партій зафіксовано в соціально-політичній історії людства?

3. Визначте основні характерні ознаки (атрибути) політичної партії.

4. Дайте визначення політичної партії та партійної системи.

5. Розкрийте зміст терміну "партійно-політичний спектр сучасної України".

6. Визначте основні типи партійних систем.

7. Які шляхи удосконалення партійної „атомарної" системи України ви можете запропонувати?

8. Чому багатопартійність сприяє парламентській демократії?

9. Проаналізуйте партійну боротьбу за місця в парламенті України 6-го скликання і чи знаходились в проблемному питанні зовнішньої політики?

ЛІТЕРАТУРА

1. Білоус АО. Політико-правові системи: Світі Україна. - К.: АМУПП,

1997.

2. Вебер М. Избранные произведения. — М.: Прогресе, 1990.

3. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верх. Ради України 28 червня 1996р. Закон України "Про внесення змін і доп. до Конституції України" № 2222-ГУвід 8 груд.2004 p. - X.: Фолио, 2005.

4. Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський - К., 2005.

5. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 № 2460-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1992. - № 43.

6. Програма Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"

7. Програма Конгресу Українських Націоналістів

8. Програма Народного Руху України.

9/ Програма партії Віче.

10. Програма партії Зелених України.

11. Програма політичної партії Ліберальна Україна.

12. Програма Соціалістичної партії України (Нова редакція). Розділ II: До демократичного соціалізму (програма-максимум).

13. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. та ін. Основи загальної та воєнної політології. - К.: НАОУ, 2007.