Людина і світ: Підручник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Дакор | Кількість сторінок: 460

Дивись також:

ЗРІЛІСТЬ ПОЛІТИЧНА

рівень розвитку особистості, що характеризує ступінь і повноту оволодіння нею досвідом політичних відносин.

СОЦІАЛІЗМ

(франц. socialisme від лат. socialis - суспільний) - вчення і теорії, які стверджують ідеал суспільного ...

ХАРИЗМА

(від грец. charisma - милість, благодать, божий дар) - особливий тип легітимності, організації влади і ...

ЗАХИЩЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

(social security/safety) -сукупність юридичних і соціальних гарантій, що забезпечують кожному індивіду реалізацію його прав (права ...

ВОЛЯ ПОЛІТИЧНА

(political will) ~ здатність суб'єктів політики (особистості, соціальної групи, партії і т.д.) проявляти наполегливість у ...

ОСОБИСТІСТЬ

Поняття особистість нерозривно пов'язане із суспільними властивостями людини. Поза суспільством індивід не може стати індивідуальністю (тому що тоді ні з чим і ні з ким порівнювати його властивості), а тим більше особистістю.

Філософська енциклопедія визначає особистість наступним чином: це людський індивід як суб'єкт відносин і свідомої діяльності. Інше значення - стійка системи соціально значимих рис, що характеризують індивіда як члена того чи іншого суспільства.

В обох визначеннях підкреслюються зв'язки індивіда, особистості і суспільства. Спробуємо розібратися в цих зв'язках. У науці виявляються два підходи до особистості. Перший розглядає сутнісні (найбільш важливі для розуміння людини) характеристики. Тут особистість виступає як активний учасник вільних дій, як суб'єкт пізнання і зміни світу. Особистісними при цьому визнаються такі якості, що визначають спосіб життя і самооцінку індивідуальних особливостей. Інші люди неодмінно оцінюють особистість через зіставлення з встановленими в суспільстві нормами. Людина, що володіє розумом, постійно сама себе оцінює. При цьому самооцінка може змінюватися залежно від проявів особистості і суспільних умов, у яких вона діє.

Другий напрям вивчення особистості розглядає її через набір функцій, чи ролей. Людина, діючи в суспільстві, виявляє себе в найрізноманітніших обставинах залежно не тільки від індивідуальних рис, але і від суспільних умов. Так, скажімо, при родовому ладі взаємини в сім'ї вимагають від старших її членів одних дій, у сучасному суспільстві - інших.

Людина може одночасно здійснювати дії, виконуючи різні ролі, - працівника, сім'янина, спортсмена тощо. Вона здійснює учинки, виявляє себе діяльно і свідомо. Вона може бути більш-менш умілим трудівником, турботливим чи байдужим членом сім'ї, наполегливим або ледачим спортсменом тощо. Для особистості характерний прояв активності, тоді як безособове існування допускає "плавання з волі випадку".

Вивчення особистості через рольові характеристики неодмінно припускає зв'язок людини із суспільними відносинами, залежність від них. Зрозуміло, що і набір ролей, і їхнє виконання (так би мовити, репертуар і малюнок ролі) пов'язані із суспільним устроєм і з індивідуальними рисами виконавця. Порівняйте, наприклад, роль трудівника, правителя, воїна, ученого в різні епохи. У своїх рольових проявах особистість розвивається, удосконалюється, міняється. Діє, любить, ненавидить, бореться, тужить не особистість сама по собі, а людина, яка володіє рисами особистості. Через особливий, тільки їй властивий спосіб організувати свою діяльність, відносини, індивід постає як Людина.

Основні поняття

Буття людини. Людина як продукт біологічної, соціальної, культурної еволюції. Індивід. Індивідуальність. Особистість.

Терміни

Категорія. Світ.

Питання для перевірки

1. Які сутнісні риси властиві людині?

2. Як мінялися філософські погляди на сутність і буття людини?

3. Що таке буття людини?

4. У чому відмінність понять "індивід" і "індивідуальність"?

5. Які основні підходи до вивчення особистості? У чому вони полягають?

Завдання

1. Подумайте, чому суспільство зацікавлене в розробці проблем людинознавства. Чи існує аналогічна потреба в особистості?

2. Висловіть власне судження з приводу наступного твердження: "Проблема людини - центральна проблема людської історії". Що розуміється під "проблемою людини"?

3. Складіть схему, що відображає ваше уявлення про різноманіття зв'язків людини з навколишнім світом. Виділіть істотні зв'язки. Поясніть, чому саме ці.

4. Художникам запропонували високу плату за кожну написану картину на будь-яку тему, присвоєння найвищих титулів і премій, різні життєві блага при одній умові: їхньої картини ніколи не побачить жодна людина, усі вони залишаться в руках авторів. Художники одностайно відмовилися. Чому? Як би вчинили ви?

5. Спробуйте охарактеризувати типові риси сучасної молоді (особистості), намагаючись не вживати ознак "вічного порядку", тобто властивих людям усіх століть і народів. Результати роботи прокоментуйте.

6. Уявіть, що вам потрібно негайно відправитися в багаторічну космічну експедицію. У польоті у вас буде все необхідне. З квартири вам дозволено взяти із собою тільки три предмети. Що саме ви візьмете? А що із собою взяла би людина з раннього Середньовіччя? Зробіть висновки.

Короткі висновки до вступу

1. Поняття "суспільство" у широкому розумінні охоплює способи взаємозв'язку людей і форми їхнього об'єднання. Суспільство і природа взаємозалежні. Останнім часом посилився негативний вплив суспільства на навколишнє середовище.

2. Серед найважливіших інститутів суспільства - сім'я, держава, система освіти.

3. Суспільство - динамічна система. її основними підсистемами є сфери суспільного життя - економічне, політичне, соціальне, духовне.

4. Немає суспільства, яке не створювало б свою культуру. Ні культури, що розвивалася б поза суспільством.

5. Вивчаючи суспільство і суспільні відносини, люди здавна намагалися осягти сутність самої людини, виявити її основні риси і специфічні особливості. За зміною поглядів на сутність людського буття можна простежити основні віхи розвитку людинознавства.

6. Багатозначність і складність феномена людини відбивається в різноманітті понять, використовуваних при його вивченні. Поняття "людина" вбирає в себе як біологічну природу, так і соціальну сутність людей. Поняття "особистість" характеризує суспільне в людині, її риси і ролі, що вона знаходить тільки у взаємодії з іншими людьми.

Питання до вступу

1. Чи можна зрозуміти людину, не вивчаючи суспільство, у якому вона живе?

2. Чи можна вивчити суспільство, не вивчаючи діяльність людей?

3. У чому полягає взаємозв'язок природи, суспільства і людини?

4. Навіщо кожній людині потрібні знання про людину і суспільство?