Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Ін-т економіки, упр. та госп. права | Кількість сторінок: 300

Дивись також:

ПОДІЛ ВЛАДИ

принцип розмежування функцій в єдиній системі державної влади з поділом її на законодавчу, виконавчу й ...

АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

(political activity) -енергійна, наполеглива діяльність особистості, групи, різних політичних сил і організацій, спрямована на досягнення ...

§1. Процеси етнічного розмежування та згуртування

У західній та й у вітчизняній етнополітології етнічна сфера людського життя часто характеризується добре відомим в астрономії терміном "пульсуючий Всесвіт'. У цьому своєрідному Всесвіті "пульсація" відбувається у двох напрямках: з одного боку; йдуть процеси роз'єднання / дезінтеграції /, а з іншого - об'єднання / інтеграції / етнічностей, націй та держав. Отже, визнається існування двох аспектів, двох зрізів етносоціальної і етнополітичної історії людства.15

Погоджуючись в основному з таким підходом, автор вважає за потрібне відзначити його певну поверховість і спрощеність. Адже прихильники згаданого підходу або не помічають, або ігнорують більш складний і різноманітний характер етнічних процесів. Етнічне життя набагато складніше й багатоманітніше. На нашу думку, воно у всякому разі не двовимірне - роз'єднання і об'єднання етнічних спільнот, а щонайменше - чотирьохвимірне: поряд із двома зазначеними процесами йдуть процеси етнічного розмежування /етнічної диференціації/ та етнічного згуртування /етнічної солідаризації/. /Див. схему № 11/.

Про наявність цих процесів, їх об'єктивний характер і величезну значимість може свідчити той незаперечний факт, що ще у давні часи людина почала помічати свою схожість з одними і несхожість з іншими людьми за походженням, мовою, звичаями, традиціями, способом життя тощо. Водночас людина, з одного боку, ототожнювала себе із собі подібними та/чи її ототожнювали із їй подібними /часто або на щастя, або на нещастя/, а з іншого - відмежовувались та/чи її відмежовували від несхожих на неї /знов таки або на щастя, або на нещастя/. Так чи приблизно так, на наш погляд, зароджувались процеси етнічного розмежування /диференціації/ та етнічного ототожнення /солідаризації, згуртування/.

І саме це, на погляд автора, наштовхнуло видатного американського дослідника Уільяма Самнера, на жаль, маловідомого у посттоталітар-них країнах, на розробку і введення в науковий обіг поняття "ми-група" /we-group/ і "вони-група" /they-group/ або "інші групи" /other groups/.16 Говорячи про процеси етнічного розмежування та етнічного згуртування, варто, на нашу думку; зупинитись на їх деяких основних рисах і особливостях. По-перше, ці процеси мають універсальний характер: вони відбувались і відбуваються в усі часи, серед усіх народів і на всіх континентах. Щодо майбутнього, то схоже, що вони відбуватимуться доти, доки існуватиме людство у його сучасному розумінні. По-друге, зазначені процеси є хоч і суперечливими, але взаємопов'язаними і взаємозалежними. Вони збігаються у часі й просторі, у масштабах та швидкості. Етнічне розмежування та етнічне згуртування - це парні категорії. Вони становлять єдиний нерозривний процес: один процес просто не може відбуватися без іншого. По-третє, згадані процеси загалом мають природний, об'єктивний характер. Проте, вони, як і вся етнічна сфера людського буття, найбільш вразливі й чутливі на впливи як внутрішніх, так і сторонніх політичних сил. Нарешті, процеси етнічної диференціації та етнічного згуртування не ведуть безпосередньо до етнічного роз'єднання або етнічного об'єднання. Вони лише готують грунт, створюють сприятливі умови для роз'єднавчих або об'єднавчих процесів.

Підтвердженням можуть служити процеси етнічного відродження або етнічного ренесансу, які сьогодні відбуваються в усіх поліетнічних країнах.